Szukaj haseł:

Kary administracyjne za niedopełnieni obowiązków

kary-administracyjne-za-niedopelnieni-obowiazkow-w-zakresie-przeciwdzialania-praniu-pieniedzy-i-terroryzmowi

Kary administracyjne za niedopełnieni obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i terroryzmowi – to kary, jakim podlegają instytucje obowiązane za niedopełnienie tych obowiązków, a określone i uregulowane w Ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2020, poz. 971). Karami tymi są:

1) publikacja informacji o instytucji obowiązanej oraz zakresie naruszenia przepisów ustawy przez tę instytucję w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych;

2) nakaz zaprzestania podejmowania przez instytucję obowiązaną określonych czynności;

3) cofnięcie koncesji lub zezwolenia albo wykreślenie z rejestru działalności regulowanej;

4) zakaz pełnienia obowiązków na stanowisku kierowniczym przez osobę odpowiedzialną za naruszenie przez instytucję obowiązaną przepisów ustawy, przez okres nie dłuższy niż rok;

5) kara pieniężna, która może być nałożona do wysokości dwukrotności kwoty korzyści osiągniętej lub straty unikniętej przez instytucję obowiązaną w wyniku naruszenia albo – w przypadku gdy nie jest możliwe ustalenie kwoty tej korzyści lub straty – do wysokości równowartości kwoty 1 000 000 euro.

Na instytucje obowiązane, którymi są:

a) banki krajowe, oddziały banków zagranicznych, oddziały instytucji kredytowych, instytucje finansowe mające siedzibę na terytorium Polski oraz oddziały instytucji finansowych niemających siedziby na terytorium Polski;

b) spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe oraz Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa;

c) krajowe instytucje płatnicze, krajowe instytucje pieniądza elektronicznego, oddziały unijnych instytucji płatniczych, oddziały unijnych i zagranicznych instytucji pieniądza elektronicznego, małe instytucje płatnicze, biura usług płatniczych oraz agenci rozliczeniowi;

d) firmy inwestycyjne, banki powiernicze oraz oddziały zagranicznych firm inwestycyjnych prowadzące działalność na terytorium Polski;

e) zagraniczne osoby prawne prowadzące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność maklerską, w tym prowadzące taką działalność w formie oddziału, oraz towarowe domy maklerskie, a także prowadzące działalność maklerską niebędące towarowymi domami maklerskimi spółki handlowe;

f) fundusze inwestycyjne, alternatywne spółki inwestycyjne, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, zarządzający ASI, oddziały spółek zarządzających oraz oddziały zarządzających z Unii Europejskiej znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

g) zakłady ubezpieczeń, w tym krajowe zakłady ubezpieczeń, główne oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń z siedzibą w państwie niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej oraz oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń mających siedzibę w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej;

h) pośrednicy ubezpieczeniowi wykonujący czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego oraz oddziały zagranicznych pośredników wykonujących takie czynności mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem agenta ubezpieczeniowego, który jest agentem ubezpieczeniowym wykonującym czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego na rzecz jednego zakładu ubezpieczeń oraz nie pobiera od klienta składki ubezpieczeniowej, ani od zakładu ubezpieczeń kwot należnych klientowi;

i) Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. oraz spółka, której Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. przekazał wykonywanie czynności z zakresu, o którym mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, w zakresie, w jakim prowadzą rachunki papierów wartościowych lub rachunki zbiorcze;

j) przedsiębiorcy prowadzący działalność kantorową, inni przedsiębiorcy świadczący usługę wymiany walut lub usługę pośrednictwa w wymianie walut, niebędący innymi instytucjami obowiązanymi, oraz oddziały przedsiębiorców zagranicznych prowadzących taką działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

k) przedsiębiorcy w zakresie, w jakim prowadzą działalność polegającą na udostępnianiu skrytek sejfowych, oraz oddziały przedsiębiorców zagranicznych prowadzące taką działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

l) instytucje pożyczkowe

– mogą zostać nałożone administracyjne kary finansowe:

  1. w przypadku osoby fizycznej – do wysokości 20 868 500 zł;
  2. w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej – do wysokości równowartości kwoty 5 000 000 euro albo do wysokości 10% obrotu wykazanego w ostatnim zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy lub w ostatnim skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy – w przypadku instytucji objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym grupy kapitałowej.

Zobowiązane do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych, i ich aktualizacji, spółki: jawne, komandytowe, komandytowo – akcyjne, z o.o., proste spółki akcyjne oraz akcyjne (z wyjątkiem spółek publicznych), które nie dopełniły ciążących na nich obowiązków zgłoszeniowych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych w terminie wskazanym w ustawie, podlegają karze pieniężnej do wysokości 1 000 000 zł.

Administracyjnej karze pieniężnej do wysokości 10 000 zł podlega osoba fizyczna:

a) będąca beneficjentem rzeczywistym lub wspólnikiem, w tym akcjonariuszem, instytucji obowiązanej;

b) prowadząca działalność w zakresie o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 16 lub 18 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,

c) zajmujące stanowiska kierownicze w instytucjach obowiązanych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 16 lub 18

– która nie dopełnia obowiązku przedstawienia zaświadczenia, że nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, oraz

d) będąca beneficjentem rzeczywistym instytucji obowiązanej, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 16,

          e)  zajmująca stanowiska kierownicze w instytucjach obowiązanych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 16

– która nie dopełnia obowiązku przedstawienia dokumentu potwierdzającego spełnianie warunku posiadania wiedzy lub doświadczenia w zakresie działalności, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 16.

Generalny Inspektor Informacji Finansowej, Prezes NBP lub Komisja Nadzoru Finansowego, w przypadku stwierdzenia naruszenia przez instytucję obowiązaną obowiązków, o których mowa w art. 147 lub art. 148 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, mogą nałożyć na osoby z kadry kierowniczej wyższego szczebla, odpowiedzialne za wykonywanie obowiązków określonych w ustawie, osoby wyznaczone spośród członków zarządu lub innego organu zarządzającego, odpowiedzialne za wdrażanie obowiązków określonych w ustawie, oraz na pracowników zajmujących kierownicze stanowiska, odpowiedzialnych za zapewnienie zgodności działalności instytucji obowiązanej oraz jej pracowników i innych osób wykonujących czynności na rzecz tej instytucji obowiązanej z przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – karę pieniężną w wysokości do 1 000 000 zł.

 

 

 

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top