Szukaj haseł:

Kary grożące w stanie wojennym

Kary grożące w stanie wojennym

Kary grożące w stanie wojennym – to kary jakie grożą za naruszenie przepisów Konstytucji RP oraz Ustawy z dnia 29 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2002 nr 156 poz. 1301, ze zm.). Zgodnie z zawartymi w tej ustawie przepisami karnymi, karze grzywny lub karze aresztu podlega ten, kto w trakcie trwania stanu wojennego nie stosuje się do narzuconych w tym stanie przez władze obowiązków, nakazów lub zakazów, m.in.:

1) wbrew zakazowi organizuje lub przeprowadza zgromadzenie;

2) wbrew zakazowi organizuje lub przeprowadza imprezę masową albo inną imprezę artystyczną lub rozrywkową, niebędącą imprezą masową;

3) wbrew obowiązkowi nie posiada przy sobie dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość;

4) wbrew nakazowi nie zgłasza w ustalonym terminie organowi ewidencji ludności lub Policji przybycia do określonej miejscowości,

5) wbrew nakazowi lub zakazowi przebywa lub nie opuszcza w ustalonym czasie oznaczonego miejsca, obiektu lub obszaru;

6) wbrew nakazowi zmienia miejsce pobytu stałego lub czasowego bez wymaganego zezwolenia;

7) wbrew zakazowi utrwala przy pomocy środków technicznych wygląd lub inną cechę określonego miejsca, obiektu lub obszaru;

8) wbrew nakazowi narusza zasady reglamentacji żywności.

Do 3 lat pozbawienia wolności podlega ten, kto w czasie stanu wojennego, będąc członkiem stowarzyszenia, partii politycznej, związku zawodowego, organizacji społeczno-zawodowej rolników, organizacji pracodawców, ruchów obywatelskich lub innych dobrowolnych zrzeszeń lub fundacji, których działalność została zawieszona, nie zaprzestał udziału w ich działalności.

Karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 podlega ten, kto w czasie stanu wojennego organizuje strajk, akcję protestacyjną lub inną formę protestu, albo nimi kieruje, jak również ten, kto w celu przeprowadzenia strajku, akcji protestacyjnej lub innej formy protestu albo w czasie ich trwania przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem zmusza inną osobę do zaniechania wykonywania pracy. A kto w celu przeprowadzenia strajku, akcji protestacyjnej lub innej formy protestu niszczy, uszkadza lub czyni niezdatnymi do użytku obiekty lub urządzenia przedsiębiorców, instytucji lub innych jednostek organizacyjnych albo uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe ich funkcjonowanie, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top