Szukaj haseł:

Kary grożące w stanie wyjątkowym

Kary grożące w stanie wyjątkowym

Kary grożące w stanie wyjątkowym – to kary jakie grożą za naruszenie przepisów Konstytucji RP oraz Ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym (Dz.U. 2002, nr 113, poz. 985, ze zm.). Zgodnie z zawartymi w tej ustawie przepisami karnymi, karze grzywny lub karze aresztu podlega ten, kto w trakcie trwania stanu wyjątkowego:

1) wbrew zakazowi organizuje lub przeprowadza zgromadzenie;

2) wbrew zakazowi organizuje lub przeprowadza imprezę masową albo inną imprezę artystyczną lub rozrywkową, niebędącą imprezą masową;

3) wbrew zakazowi uczestniczy w strajku lub innej akcji protestacyjnej pracowników lub rolników, albo akcji protestacyjnej studentów zorganizowanej przez studenckie samorządy, stowarzyszenia lub organizacje;

4) wbrew zakazowi tworzy stowarzyszenie, partię polityczną, związek zawodowy, organizację społeczno-zawodową rolników, organizację pracodawców, ruch obywatelski, dobrowolne zrzeszenie lub fundację;

5) wbrew nakazowi okresowego zaniechania działalności uczestniczy w działalności zarejestrowanego stowarzyszenia, partii politycznej, związku zawodowego, organizacji społeczno-zawodowej rolników, organizacji pracodawców, ruchu obywatelskiego, dobrowolnego zrzeszenia lub fundacji;

6) wbrew obowiązkowi nie posiada przy sobie dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość;

7) wbrew zakazowi lub nakazowi przebywa lub nie opuszcza w ustalonym czasie oznaczonego miejsca, obiektu lub obszaru;

8) wbrew nakazowi zmienia miejsce pobytu stałego lub czasowego bez wymaganego zezwolenia,

9) wbrew nakazowi nie zgłasza w ustalonym terminie organowi ewidencji ludności lub Policji przybycia do określonej miejscowości,

10) wbrew zakazowi utrwala za pomocą środków technicznych wygląd lub inną cechę określonego miejsca, obiektu lub obszaru,

11) wbrew nakazowi narusza zasady reglamentacji zaopatrzenia ludności,

12) wbrew zakazowi podwyższa ceny określonych towarów lub usług, albo nie stosuje się do nakazu stosowania cen w wysokości ustalonej;

13) wbrew obowiązkowi nie stosuje się do nakazu zaniechania prowadzenia działalności gospodarczej określonego rodzaju, albo bez wymaganego zezwolenia rozpoczyna działalność gospodarczą określonego rodzaju;

14) wbrew zakazowi organizuje lub przeprowadza zajęcia dydaktyczne w szkołach;

15) wbrew zakazowi nie stosuje się do wprowadzonych ograniczeń w obrocie krajowymi środkami płatniczymi, obrocie dewizowym oraz działalności kantorowej,

16) wbrew obowiązkowi nie stosuje się do ograniczeń w transporcie drogowym, kolejowym lub lotniczym, albo w ruchu jednostek pływających na morskich wodach wewnętrznych, morzu terytorialnym lub na śródlądowych drogach wodnych,

17) wbrew obowiązkowi nie stosuje się do nakazu wyłączenia na czas określony urządzeń łączności lub zawieszenia świadczenia usług, albo nakazu niezwłocznego złożenia do depozytu radiowych i telewizyjnych urządzeń nadawczych i nadawczo-odbiorczych lub innego sposobu ich zabezpieczenia;

18) wbrew obowiązkowi nie stosuje się do nakazu niezwłocznego złożenia do depozytu broni palnej, amunicji, materiałów wybuchowych, innych rodzajów broni lub określonych przedmiotów, albo zakazu ich noszenia;

19) wbrew obowiązkowi nie stosuje się do wprowadzonych ograniczeń w dostępie do informacji publicznej.

Rozpoznawanie ww. spraw następuje w trybie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia w postępowaniu przyśpieszonym.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top