Szukaj haseł:

Kary pieniężne w prawie energetycznym

kary-pieniezne-w-prawie-energetycznym

Kary pieniężne w prawie energetycznym – to stanowiące dochód budżetu państwa, wymierzane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki kary finansowe przewidziane za działania wbrew Ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 1997 Nr 54 poz. 348, ze zm.).

Przepis art. 56 ust. 1 ustawy przewiduje, że karze pieniężnej podlega ten, kto nie przestrzega określonych tą ustawą obowiązków w zakresie współpracy z jednostkami upoważnionymi do dysponowania energią elektryczną i paliwami gazowymi, czy nie wykonywanie wielu innych obowiązków informacyjnych, sprawozdawczych, i innych, jak np. za niestosowanie się do ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii, jaki i nieprzestrzegania obowiązku utrzymywania zapasów paliw.

Kary pieniężne płatne są na konto właściwego urzędu skarbowego, z wyjątkiem kary za niewykonywanie lub nienależyte wykonanie przez przedsiębiorstwo energetyczne, któremu została udzielona koncesja, obowiązku udzielenia Prezesowi URE informacji w sprawie opłaty koncesyjnej w zakresie dotyczącym podstaw oraz prawidłowości jej obliczenia. Ta wynosząca od 500 zł do 5 000 zł kara płatna jest na konto Urzędu Regulacji Energetyki.

Niezależnie od kary pieniężnej Prezes URE może nałożyć karę pieniężną na kierownika przedsiębiorstwa energetycznego, z tym że kara ta może być wymierzona w kwocie nie większej niż 300% jego miesięcznego wynagrodzenia.

Ustalając wysokość kary pieniężnej, Prezes URE uwzględnia stopień szkodliwości czynu, stopień zawinienia oraz dotychczasowe zachowanie podmiotu i jego możliwości finansowe. Termin płatności tych kar wynosi 14 dni, od dnia, w którym decyzja Prezesa URE o wymierzeniu kary pieniężnej stała się prawomocna. Podlegają one ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. W ustawie zostały określone granice kar. Część tych granic ustalona została kwotowo, a część procentowo, w zależności od osiąganych przychodów. I tak np.;

a) kara za niewydanie w terminie warunków przyłączenia nie może być niższa niż 3000 zł za każdy dzień zwłoki;

b) kara dla tego, kto dokonuje sprzedaży produktów energetycznych na hurtowym rynku energii bez wymaganego wpisu do rejestru uczestników rynku lub nie dokonuje aktualizacji danych podanych w formularzu rejestracyjnym, bądź podaje w formularzu rejestracyjnym dane niepełne lub nieprawdziwe musi się mieścić w granicach od 10 000 zł do 1 000 000 zł;

c) kara za nieprzekazanie w terminie miesięcznego sprawozdania zawierającego informacje o podmiotach zlecających usługi magazynowania, przeładunku, przesyłania lub dystrybucji paliw ciekłych wynosi 10 000 zł;

d) kara za niezapewnienie wyznaczonemu dla swojej sieci operatorowi systemu spełnienia warunków i kryteriów niezależności, nie może być niższa niż 1% i wyższa niż 15% przychodu osiągniętego w poprzednim roku podatkowym.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top