Szukaj haseł:

Kary pieniężne w zakresie gier hazardowych

Kary pieniężne w zakresie gier hazardowych

Kary pieniężne w zakresie gier hazardowych – to kary finansowe określone w Ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 2009, nr 201, poz. 1540, ze zm.), przewidziane za naruszenie przepisów tej ustawy.

Karze pieniężnej podlega:

1) urządzający gry hazardowe bez koncesji, bez zezwolenia lub bez dokonania wymaganego zgłoszenia, i kara ta wynosi:

a) w przypadku gier na automatach – 100 tys. zł od każdego automatu,

b) w przypadku gier urządzanych bez dokonania wymaganego zgłoszenia – do 10 tys. zł;

c) w przypadku innych gier niż ww. – 5-krotność opłaty za wydanie koncesji lub zezwolenia;

2) urządzający gry hazardowe na podstawie udzielonej koncesji, udzielonego zezwolenia lub dokonanego zgłoszenia, który narusza warunki zatwierdzonego regulaminu, udzielonej koncesji, udzielonego zezwolenia lub dokonanego zgłoszenia lub prowadzi gry na automatach do gier, urządzeniu losującym lub urządzeniach do gier bez wymaganej rejestracji automatu do gier, urządzenia losującego lub urządzenia do gry (nie dotyczy to osób fizycznych urządzających gry hazardowe), i kara ta wynosi:

a) w przypadku gier urządzanych na podstawie koncesji lub zezwolenia – do 200 tys. zł,

b) w przypadku gier urządzanych na podstawie zgłoszenia – do 10 tys. zł;

3) posiadacz zależny lokalu, w którym znajdują się niezarejestrowane automaty do gier i w którym prowadzona jest działalność gastronomiczna, handlowa lub usługowa, i kara ta wynosi 100 tys. zł od każdego automatu;

4) posiadacz samoistny lokalu, w którym znajdują się niezarejestrowane automaty do gier i w którym prowadzona jest działalność gastronomiczna, handlowa lub usługowa, o ile lokal nie jest przedmiotem posiadania zależnego, i kara ta wynosi 100 tys. zł od każdego automatu;

5) dostawca usług płatniczych, który nie przestrzega zakazu udostępniania usług płatniczych na stronach internetowych wykorzystujących nazwy domen internetowych wpisanych do prowadzonego przez ministra właściwego ds. finansów publicznych rejestru domen służących do oferowania gier hazardowych niezgodnie z ustawą, i kara ta wynosi do 250 tys. zł;

6) uczestnik gry hazardowej urządzanej bez koncesji, bez zezwolenia lub bez zgłoszenia, i kara ta wynosi 100% uzyskanej wygranej niepomniejszonej o kwoty wpłaconych stawek;

7) przedsiębiorca telekomunikacyjny, który nie wypełnił obowiązków:

a) nieodpłatnego uniemożliwienia dostępu do stron internetowych wykorzystujących nazwy domen internetowych wpisanych do rejestru, o którym mowa w pkt 5, poprzez ich usunięcie z systemów teleinformatycznych przedsiębiorców telekomunikacyjnych, służących do zamiany nazw domen internetowych na adresy IP, nie później niż w ciągu 48 godzin od dokonania wpisu do rejestru;

b) nieodpłatnego przekierowania połączeń odwołujących się do nazw domen internetowych wpisanych do ww. rejestru do strony internetowej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, zawierającej komunikat, skierowany do odbiorców usługi dostępu do Internetu obejmujący w szczególności informacje o lokalizacji rejestru, wpisaniu szukanej nazwy domeny internetowej do tego rejestru, listę podmiotów legalnie oferujących gry hazardowe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także powiadomienie o grożącej odpowiedzialności karno-skarbowej uczestnika gier urządzanych wbrew przepisom ustawy;

c) nieodpłatnego umożliwienia dostępu do stron internetowych wykorzystujących nazwy domen wykreślonych z rejestru, nie później niż w ciągu 48 godzin od wykreślenia nazwy domeny internetowej z rejestru;

– i kara ta wynosi do 250 tys. zł;

8) urządzający grę hazardową, której urządzanie stanowi monopol państwa, i kara ta wynosi do 500 tys. zł.

Niezależnie od kary pieniężnej wymierzanej przedsiębiorcy urządzającemu gry hazardowe bez koncesji, bez zezwolenia lub bez dokonania wymaganego zgłoszenia, naczelnik urzędu celno-skarbowego może wymierzyć karę pieniężną osobom pełniącym funkcje kierownicze lub wchodzącym w skład organów zarządzających osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej urządzających gry hazardowe bez koncesji, zezwolenia lub zgłoszenia. Ta dodatkowa kara pieniężna wynosi do 100 tys. zł.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top