Szukaj haseł:

Kary w Kodeksie karnym

 to przewidziane przez Ustawę z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553, ze zm.) środki reakcji państwa, jako społeczności, stosowane wobec sprawcy w odwecie za popełnienie przez niego czynu zabronionego, wbrew panującym w społeczeństwie zasadom współżycia. Przewidzianymi w Rozdziale IV Kodeksu karnego karami są:

1) grzywna;

2) ograniczenie wolności;

3) pozbawienie wolności;

4) 25 lat pozbawienia wolności;reakcja państwa

5) dożywotnie pozbawienie wolności.

Kara grzywny to najmniej dotkliwa dla sprawcy kara, bowiem ogranicza sferę osobistą sprawcy jedynie w zakresie majątkowym, a nie wolnościowym. Co prawda może być orzeczona obok kary pozbawienia wolności, jednak to ta kara, a nie grzywna godzić będzie w sferę wolności osobistej sprawcy. Karę grzywny można orzec zamiennie z karą ograniczenia wolności lub karą pozbawienia wolności nieprzekraczającą wymiaru 2 lat. Karę grzywny wymierza się w stawkach dziennych, określając ich liczbę oraz wysokość jednej stawki.

Kara ograniczenia wolności polega na nałożeniu na sprawcę czynu zabronionego obowiązku wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne lub/i potrąceniu od 10% do 25% wynagrodzenia za pracę w stosunku miesięcznym na cel społeczny wskazany przez sąd. W trakcie jej odbywania skazany nie może bez zgody sądu zmieniać miejsca stałego pobytu oraz ma obowiązek udzielania wyjaśnień dotyczących przebiegu odbywania kary. Zasadniczo karę ograniczenia wolności można wymierzyć w granicach minimum miesiąca i maksimum 2 lat. Wymierza się ją w miesiącach i latach.

Kara pozbawienia wolności, to najdotkliwsza z kar dla sprawcy, bowiem godzi w jego wolność osobistą. Polega na umieszczeniu skazanego w zakładzie karnym, w znacznym stopniu odizolowania od społeczeństwa. Wymierza się ją w miesiącach i latach, w granicach od minimum jednego miesiąca i maksimum 15 lat.

Kara 25 lat pozbawienia wolności orzekana jest w przypadkach popełnienia zbrodni, gdy wymierzenie kary 15 lat pozbawienia wolności okazałoby się niewystarczające dla realizacji celów sprawiedliwościowych, czy prewencyjnych. Najwcześniejsze warunkowe zwolnienie skazanego na 25 lat pozbawienia wolności może nastąpić dopiero po odbyciu przez niego 15 lat orzeczonej kary.

Dożywotnie pozbawienie wolności to najsurowsza kara przewidziana w polskim Kodeksie karnym. Polega na niemal całkowitej izolacji od społeczeństwa sprawcy najcięższych zbrodni, poprzez dożywotnie osadzenie go w zakładzie karnym. Najwcześniejsze warunkowe zwolnienie skazanego na dożywotnie pozbawienia wolności może nastąpić dopiero po odbyciu przez niego 25 lat orzeczonej kary.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top