Szukaj haseł:

Kary za przestępstwa skarbowe

Kary za przestępstwa skarbowe – to przewidziane przez Ustawę z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz.U. 1999 nr 83 poz. 930, ze zm.) środki reakcji państwa, jako społeczności, stosowane wobec sprawcy w odwecie za popełnienie przez niego, wbrew przepisom tej ustawy oraz panującym w społeczeństwie zasadom współżycia, czynu zabronionego. Przewidzianymi w Tytule I, Dziale I Rozdziale 3 Kodeksu karnego skarbowego (dalej: K.k.s.) karami za przestępstwa skarbowe są:

1) kara grzywny w stawkach dziennych;

2) kara ograniczenia wolności;

3) kara pozbawienia wolności.

Sąd określając liczbę stawek dziennych przy wymiarze kary grzywny, określa jednocześnie wysokość jednej stawki dziennej. Zasadniczo najniższa liczba stawek dziennych może wynosić 10, a najwyższa 720. Natomiast wysokość jednej stawki dziennej nie może być niższa od jednej trzydziestej części minimalnego wynagrodzenia ani też przekraczać jej czterystukrotności. Przepisy K.k.s. precyzują, że jeśli karę grzywny wymierza się wyrokiem nakazowym, wówczas nie może ona przekroczyć 200 stawek dziennych. Wpływ na wysokość orzekanej stawki dziennej mają:

– dochody sprawcy;

– warunki osobiste i rodzinne sprawcy;

– stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe sprawcy.

Kara ograniczenia wolności, to kara orzekana fakultatywnie przez sąd w przypadku, gdy przestępstwo skarbowe zagrożone jest karą pozbawienia wolności. Z karą ograniczenia wolności skorelowany jest obowiązek uiszczenia należności publicznoprawnej, powstałej w wyniku przestępstwa skarbowego, a której sprawca jeszcze nie uiścił. Zasadniczo kara ograniczenia wolności może trwać najkrócej miesiąc, najdłużej 2 lata, a wymierza się ją w miesiącach i latach. Polega na obarczeniu sprawcy przestępstwa skarbowego obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne lub/i potrąceniu od 10% do 25% wynagrodzenia za pracę w stosunku miesięcznym na cel społeczny wskazany przez sąd. W trakcie jej odbywania skazany nie może bez zgody sądu zmieniać miejsca stałego pobytu oraz ma obowiązek udzielania wyjaśnień dotyczących przebiegu odbywania kary.

Zasadniczo kara pozbawienia wolności może zostać wymierzona w granicach: minimum 5 dni i maksimum 5 lat. Wymierza się ja w dniach, miesiącach i latach. Polega na umieszczeniu skazanego w zakładzie karnym, w znacznym stopniu odizolowania od społeczeństwa. Przepisy K.k.s. mogą jednak przewidywać wyższe kary pozbawienia wolności.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Previous Article
Next Article
Back to top