Szukaj haseł:

Klauzula indemnifikacyjna

Przy zawieraniu umowy strony mogą w niej zawrzeć klauzulę, której celem jest zniwelowanie ryzyka, jakie łączy się z relacją handlową, w której uczestniczą strony. Wprowadza również podział odpowiedzialności za określone zdarzenia pomiędzy stronami umowy.

Klauzule indemnifikacyjne mogą być również zastrzegane na rzecz osób trzecich. To postanowienia określające, kto i w jakim zakresie ponosi odpowiedzialność za wystąpienie danego zdarzenia. Często nie ma znaczenie, czy określony podmiot faktycznie powinien ponosić odpowiedzialność z punktu widzenia prawa. Jednak z uwagi na swobodę zawierania umów, może on przyjąć na siebie odpowiedzialność i ponieść jej ciężar ekonomiczny. Jest to funkcja gwarancyjna stron, które zawierają daną umowę.

Klauzule indemnifikacyjne mają szerokie zastosowanie, ponieważ mogą dotyczyć roszczeń powstałych na podstawie kontraktowej, deliktowej oraz publicznoprawnych zobowiązań.

Klauzula indemnifikacyjna zakłada, że osoba zobowiązana z tytułu takiej klauzuli zaciąga zobowiązanie do uchronienia drugiej strony umowy od ustalonego w niej katalogu roszczeń, bądź rekompensaty ewentualnych szkód związanych. Klauzula może prowadzić do ochrony przed roszczeniami osób trzecich, jak i może dotyczyć stosunków pomiędzy stronami umowy. Zwykle klauzula indemnifikacyjna występuje w umowach, które dotyczą przeniesienia praw oraz współpracy, podczas której strony świadczą określone usługi.

Jeżeli rezultat przewidziany w umowie nie zostanie osiągnięty, to powstaje roszczenie gwaranta, który w umowie zobowiązał się do pokrycia ciężaru ekonomicznego przyjętej na siebie odpowiedzialności. Celem klauzuli jest zupełne i definitywne zwolnienie wierzyciela od odpowiedzialności.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Previous Article
Next Article
Back to top