Szukaj haseł:

Kodeks karny wykonawczy

Kodeks karny wykonawczy

Kodeks karny wykonawczy – czyli Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. opublikowana w Dzienniku Ustaw w 1997 roku, pod nr 90 i pozycją 557, to akt prawny określający reguły wykonywania w Polsce orzeczeń sądów wydanych w postępowaniu karnym, w postępowaniu w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe i w postępowaniu w sprawach o wykroczenia, oraz kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności. Kwestie nieuregulowane tym Kodeksem w zakresie postępowania wykonawczego, regulują odpowiednie przepisy Kodeksu postępowania karnego.

Kodeks karny wykonawczy składa się z:

a) części ogólnej – zawierającej regulacje dotyczące: obowiązywania ustawy, organów postępowania wykonawczego, skazanego, samego postępowania, nadzoru penitencjarnego, zatarcia skazania, uczestnictwa społeczeństwa w wykonywaniu orzeczeń, pomocy w społecznej readaptacji skazanych oraz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, oraz systemu dozoru elektronicznego;

b) części szczególnej – zawierającej regulacje dotyczące wykonywania kar, środków karnych, kompensacyjnych i przepadku, środków zabezpieczających, należności sądowych, prawa i obowiązków kuratora sądowego, wykonywania dozoru, warunkowego umorzenia postępowania i warunkowego zawieszenia wykonania kary, tymczasowego aresztowania;

c) części wojskowej – zawierającej regulacje Kodeksu dotyczące żołnierzy;

d) części końcowej – zawierającej objaśnienia wyrażeń ustawowych oraz przepisy przejściowe i końcowe.

Organami postępowania wykonawczego są:

1) sąd pierwszej instancji lub inny sąd równorzędny;

2) sąd penitencjarny;

3) referendarz sądowy;

4) prezes sądu lub upoważniony sędzia;

5) sędzia penitencjarny;

6) dyrektor zakładu karnego, aresztu śledczego, a także dyrektor okręgowy i Dyrektor Generalny Służby Więziennej albo osoba kierująca innym zakładem przewidzianym w przepisach prawa karnego wykonawczego oraz komisja penitencjarna;

7) sądowy kurator zawodowy oraz kierownik zespołu kuratorskiej służby sądowej;

8) sądowy lub administracyjny organ egzekucyjny;

9) naczelnik urzędu skarbowego;

10) odpowiedni terenowy organ administracji rządowej lub samorządu terytorialnego;

11) inny organ uprawniony przez ustawę do wykonywania orzeczeń.

Jeśli ustawa nie stanowi inaczej, sąd, który wydał orzeczenie w pierwszej instancji, jest właściwy również w postępowaniu dotyczącym wykonania tego orzeczenia, a w sprawach zastrzeżonych w Kodeksie karnym wykonawczym dla sądu penitencjarnego właściwy jest ten sąd penitencjarny, w którego okręgu przebywa skazany. Sądem penitencjarnym jest sąd okręgowy. W stosunku do osób skazanych przez sąd wojskowy, w sprawach zastrzeżonych dla sądu penitencjarnego, orzeka wojskowy sąd garnizonowy. Na postanowienie w przedmiocie właściwości w postępowaniu wykonawczym zażalenie nie przysługuje

 

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top