Szukaj haseł:

Kodeks wyborczy

Kodeks wyborczy

Kodeks wyborczy – czyli Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. 2011, Nr 21, poz. 112, ze zm.), która określa zasady i tryb zgłaszania kandydatów, przeprowadzania oraz warunki ważności wyborów:

1) do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej;

2) Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;

3) do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej;

4) do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego;

5) wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Według definicji Kodeksu wyborczego, organami stanowiącymi jednostek samorządu terytorialnego są rady gmin, rady powiatów i sejmiki województw. Radą gminy jest także rada miasta na prawach powiatu, a wójtem także burmistrz i prezydent miasta.

Kodeks wyborczy zawiera regulacje dotyczące: praw wyborczych, obwodów głosowania, rejestru wyborców, spisu wyborców, kart wyborczych, przekazywania wyborcom informacji o wyborach, głosowania osobistego, głosowania korespondencyjnego oraz przez pełnomocnika, sposobów głosowania i ważności głosu, ustalania wyników głosowania, ważności wyborów, protestów wyborczych, komitetów wyborczych, mężów zaufania i obserwatorów społecznych, przeprowadzania i finansowania kampanii wyborczych, finansowania wyborów z budżetu państwa. Określa również zasady funkcjonowania organów wyborczych, a także zgłaszania kandydatów w wyborach. Kodeks zawiera wykaz okręgów wyborczych w wyborach: do Sejmu RP, Senatu RP i do Parlamentu Europejskiego.

Wszelkie pisma oraz postępowanie sądowe i administracyjne w sprawach wyborczych są wolne od opłat administracyjnych i kosztów sądowych. Dokumenty wymagane na podstawie przepisów kodeksu niesporządzone w języku polskim są składane wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski. Dokumenty te przekazywane są do archiwów państwowych i mogą być udostępniane. Przechowywane są przez co najmniej 5 lat.

Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, po zasięgnięciu opinii Państwowej Komisji Wyborczej oraz Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, określa, w drodze rozporządzenia, sposób przekazywania, przechowywania i udostępniania dokumentów z wyborów, ze szczególnym uwzględnieniem okresu, po jakim muszą być one przekazywane do archiwów państwowych, potrzeby ochrony przekazywanych, przechowywanych materiałów i zawartych w nich danych oraz podmiotów, którym dokumenty mogą być udostępniane.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Previous Article
Next Article
Back to top