Szukaj haseł:

Komendant Główny Policji

To centralny organ administracji rządowej, właściwy w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, będący przełożonym wszystkich funkcjonariuszy Policji, i wykonujący swoje zadania przy pomocy podległych mu komend Policji. Komendant Główny Policji podlega ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, na wniosek którego jest powoływany i odwoływany przez Prezesa Rady Ministrów.

Do jego głównych kompetencji należy:

 1. powoływanie, za zgodą ministra właściwego ds. wewnętrznych, innych niż wskazane w ustawie o Policji, służb wchodzących w jej skład, określać ich właściwość terytorialną, organizację i zakres działania;
 2. określanie szczegółowych zasad organizacji i zakres działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji;
 3. określanie metod i form wykonywania zadań przez poszczególne służby policyjne, w zakresie nieobjętym innymi przepisami wydanymi na podstawie ustawy;
 4.  ustalanie programów szkoleń zawodowych policjantów;
 5. określanie zakresu oraz szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania oraz zasady oceniania testu sprawności fizycznej policjantów;
 6.  określanie szczegółowych zasad szkolenia zwierząt wykorzystywanych do realizacji zadań Policji, a także normy ich wyżywienia;
 7.  określanie organizacji, rzeczowego i miejscowego zakresu działań oraz zasad współdziałania

CBŚP z innymi jednostkami organizacyjnymi Policji;

 1.  ustalanie zasad etyki zawodowej policjantów, po zasięgnięciu opinii związku zawodowego policjantów;
 2. tworzenie i likwidacja ośrodków szkolenia oraz szkół policyjnych;
 3. określanie zasad naliczeń etatowych w Policji;
 4.  dysponowanie centralnym Funduszem Wsparcia Policji;
 5. sporządzanie łącznego planu i sprawozdania finansowego Funduszu;
 6. prowadzenie i administrowanie baza danych zawierających informacje o DNA;
 7. przenoszenie policjanta do pełnienia służby lub delegowanie go do czasowego pełnienia służby w innej miejscowości na obszarze całego państwa, a także do oddelegowania go, ale za jego zgodą, do pełnienia zadań służbowych poza Policją w kraju i za granicą na czas określony;
 8. określanie w drodze rozporządzenia zasad prowadzenia przez przełożonych dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem służbowym policjantów oraz sposób prowadzenia akt osobowych;
 9. decydowanie o pozbawieniu policjanta i przywróceniu mu stopnia oficerskiego;
 10. przedłużanie terminu prowadzenia czynności dowodowych na czas oznaczony powyżej 2 miesięcy;
 11. wykonywanie innych, określonych w ustawie o Policji uprawnień.
Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top