Szukaj haseł:

Komisja Europejska

Utworzony w 1958 roku, niezależny politycznie organ wykonawczy Unii Europejskiej, posiadający wyłączną inicjatywę ustawodawczą, odpowiedzialny za przedkładanie wniosków ustawodawczych i sprawozdawczość w zakresie ustawodawstwa unijnego, wdrażanie decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej, egzekwowanie prawa Unii Europejskiej i realizację założonych kierunków jej działań i wykonanie jej budżetu, mający siedzibę w Brukseli. Komisja Europejska posiada swoje biura i delegatury na całym świecie, a na terytorium UE – przedstawicielstwa. Pracownicy Komisji Europejskiej wchodzą w skład europejskiej służby cywilnej. Wg danych Komisji z października 2019 r. – w Komisji zatrudnionych jest ok. 32 000 pracowników etatowych i kontraktowych (źródło: ec.europa.eu).

Do głównych zadań Komisji Europejskiej należy:

– przedkładanie projektów unijnych aktów prawnych Parlamentowi Europejskiemu i Radzie;

– zarządzanie polityką UE i jej środkami finansowymi, w tym przygotowanie rocznego budżetu i nadzór nad rozdziałem unijnych środków;

– zapewnienie właściwego stosowania przepisów unijnych we wszystkich państwach członkowskich UE;

– reprezentacja państw członkowskich UE w zakresie polityki międzynarodowej, w tym negocjacja umów współpracy w zakresie rozwoju.

W skład Komisji Europejskiej wchodzi 28 komisarzy – po jednym z każdego kraju członkowskiego UE, wybieranych na pięcioletnią kadencję. Komisji przewodniczy Przewodniczący i sześciu Wiceprzewodniczących. Pozostałych 21 komisarzy odpowiada za określony obszar polityki Unii Europejskiej. O przydziale do poszczególnych obszarów decyduje Przewodniczący Komisji. Wybory Przewodniczącego dokonują europosłowie większością głosów oddanych na kandydata wysuniętego przez przywódców państw członkowskich na posiedzeniu Rady Europejskiej. Przewodniczący wskazuje kierunki działań Komisji. Wchodzący w skład Komisji komisarze mają równe głosy przy podejmowaniu decyzji. Te, podejmowane są w drodze konsensusu, z możliwością poddania ich pod głosowanie. Wówczas o przeforsowaniu decyzji decyduje zwykła większość głosów. Podjęta decyzja trafia jako projekt ustawodawczy do dyrekcji generalnej, czyli komórki organizacyjnej departamentu odpowiedzialnego za dany obszar polityki Komisji. Stąd projekt wraca na forum komisarzy, którzy decydują o jego przyjęciu. Jeśli to nastąpi, projekt przesyłany jest do Rady i Parlamentu.

Podstawę funkcjonowania Komisji stanowią: Traktat o Unii Europejskiej, Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz Traktat ustanawiający jedną Radę i jedną Komisję Wspólnot Europejskich.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top