Szukaj haseł:

Komitet Bezpieczeństwa Finansowego

komitet-bezpieczenstwa-finansowego

Komitet Bezpieczeństwa Finansowego – to organ doradczy i opiniodawczy w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmy, działający przy Generalnym Inspektorze Informacji Finansowej. Regulacje dotyczące zadań i struktury organizacyjnej Komitetu zostały zawarte w Ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2020, poz. 971). Do jego najważniejszych zadań należy:

1) opiniowanie krajowej oceny ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu;

2) wydawanie opinii w zakresie zasadności zastosowania zaleceń Komisji Europejskiej w sprawie środków odpowiednich do celów zajęcia się zidentyfikowanym ryzykiem prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;

3) opiniowanie strategii przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, opracowanej na podstawie krajowej oceny ryzyka przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, a także dokonywanie przeglądu postępów w jej realizacji;

4) wydawanie rekomendacji dotyczących zastosowania wobec danej osoby lub danego podmiotu szczególnych środków ograniczających;

5) opiniowanie wniosków o uznanie za bezprzedmiotowe stosowania wobec osoby lub podmiotu szczególnych środków ograniczających;

6) dokonywanie analiz i ocen rozwiązań prawnych z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;

7) przedstawienie opinii o potrzebie dokonania zmian przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

W skład Komitetu Bezpieczeństwa Finansowego wchodzą:

1) przewodniczący – Generalny Inspektor Informacji Finansowej;

2) wiceprzewodniczący – kierownik komórki organizacyjnej wyodrębnionej w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych, w celu realizacji zdań przez Generalnego Inspektora;

3) członkowie – po jednym przedstawicielu wskazanym przez:

a) ministra właściwego do spraw wewnętrznych,

b) Ministra Sprawiedliwości,

c) ministra właściwego do spraw zagranicznych,

d) Ministra Obrony Narodowej,

e) ministra właściwego do spraw gospodarki,

f) ministra właściwego do spraw finansów publicznych,

g) ministra właściwego do spraw informatyzacji,

h) ministra – członka Rady Ministrów właściwego do spraw koordynowania działalności służb specjalnych, jeżeli został wyznaczony przez Prezesa Rady Ministrów,

i) Przewodniczącego KNF,

j) Prezesa NBP,

k) Komendanta Głównego Policji,

l) Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej,

m) Komendanta Głównego Straży Granicznej,

n) Prokuratora Krajowego,

o) Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,

p) Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego,

q) Szefa Agencji Wywiadu,

r) Szefa Służby Wywiadu Wojskowego,

s) Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego,

t) Szefa Krajowej Administracji Skarbowej,

u) Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

 

Posiedzenia Komitetu Bezpieczeństwa Finansowego odbywają się co najmniej trzy razy w roku.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top