Szukaj haseł:

Komornik

Komornik

Komornik – to funkcjonariusz publiczny, pełniący służbę jako organ egzekucyjny na rzecz wymiaru sprawiedliwości, działający przy sądzie rejonowym, a także organ władzy publicznej w zakresie wykonywania czynności w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym. Zagadnienia związane z instytucją komornika zostały zawarte przede wszystkim w Ustawie z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. 2018 poz. 771), Ustawie z  dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296, ze zm.), Ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883), a także w Uchwale nr 1603/V Krajowej Rady Komorniczej z dnia 6 września 2016 r., ze zm., Kodeks Etyki Zawodowej Komornika Sądowego.

Zadaniem komornika jest wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz zabezpieczenie roszczeń, w tym europejskich nakazów zabezpieczenia na  rachunku bankowym; wykonywanie innych tytułów wykonawczych oraz tytułów egzekucyjnych, które podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności; wykonywanie postanowień o zabezpieczeniu spadku lub sporządzanie spisu inwentarza; a także innych zadań określonych w innych ustawach.

Na zlecenie sądu albo wniosek powoda zobowiązanego przez sąd, komornik osobiście doręcza bezpośrednio adresatowi zawiadomienia sądowe, pisma procesowe oraz inne dokumenty sądowe za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty, albo stwierdza, że adresat pod podanym adresem nie zamieszkuje, jak i podejmuje na zlecenie tych podmiotów czynności zmierzające do ustalenia aktualnego adresu zamieszkania adresata. Komornik sporządza również protokół stanu faktycznego, a na wniosek organizatora licytacji, sprawuje urzędowy nadzór nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty.

Komornicy i asesorzy komorniczy tworzą samorząd komorniczy, którego organami są:

1) Krajowa Rada Komornicza;

2) Krajowa Komisja Rewizyjna;

3) izby komornicze.

Krajowa Rada Komornicza sprawuje nadzór nad komornikami, niezależnie od nadzoru sprawowanego przez Ministra Sprawiedliwości i prezesów sądów rejonowych, do których przypisany jest komornik. Krajowa Rada Rewizyjna jest samorządowym organem kontrolnym, kontrolującym w szczególności działalność finansową KRK. Izby komornicze tworzą komornicy mający siedziby swoich kancelarii w okręgu sądu apelacyjnego. A kancelaria komornicza, to zespół osób i środków materialnych służących do obsługi komornika w zakresie powierzonych mu zadań i czynności.

Działania komornika można zaskarżyć, wnosząc skargę na jego czynności do sądu rejonowego.

 

 

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Previous Article
Next Article
Back to top