Szukaj haseł:

Koncesja na wytwarzanie lub obrót paliwami ciekłymi

Koncesja na wytwarzanie lub obrót paliwami ciekłymi

Koncesja na wytwarzanie lub obrót paliwami ciekłymi – to wskazana w Ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 1997 Nr 54 poz. 348, ze zm.) koncesja, wydawana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, wymagana do wykonywania działalności gospodarczej, której przedmiotem jest wytwarzanie i/lub obrót paliwami ciekłymi.

Koncesję może uzyskać podmiot, który:

1) ma siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nabywa paliwa ciekłe na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski albo prowadzi tu działalność gospodarczą w ramach oddziału z siedzibą na terytorium Polski i nabywa paliwa ciekłe na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej przez ten oddział;

2) dysponuje środkami finansowymi w wielkości gwarantującej prawidłowe wykonywanie działalności bądź jest w stanie udokumentować możliwości ich pozyskania;

3) ma możliwości techniczne gwarantujące prawidłowe wykonywanie działalności;

4) zapewni zatrudnienie osób o właściwych kwalifikacjach zawodowych;

5) nie zalega z zapłatą podatków stanowiących dochód budżetu państwa, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległości podatkowych albo podatku lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu podatkowego;

6) złożył odpowiednie zabezpieczenie majątkowe;

7) jest zarejestrowany jako podatnik podatku od towarów i usług;

8) posiada instalacje magazynowania paliw ciekłych lub zawarł umowę przedwstępną, które gwarantują utrzymywanie zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw, zgodnie z zakresem wykonywanej działalności koncesjonowanej.

Koncesji udziela się na czas oznaczony, nie krótszy niż 10 lat i nie dłuższy niż 50 lat, chyba że przedsiębiorca wnioskuje o udzielenie koncesji na czas krótszy. Opłata koncesyjna dla każdego rodzaju działalności objętej koncesją nie może być mniejsza niż 1 000 zł i większa niż 2 500 000 zł. Udzielenie koncesji na wytwarzanie paliw ciekłych oraz koncesji na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą wymaga złożenia przez wnioskodawcę zabezpieczenia majątkowego w wysokości 10 000 000 złotych, w celu zabezpieczenia powstałych albo mogących powstać należności związanych z wykonywaną działalnością koncesjonowaną. Zabezpieczenie ustanawia się na okres nie krótszy niż 12 miesięcy wykonywania działalności objętej wnioskiem pod warunkiem, że będzie odnawiane.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top