Szukaj haseł:

Konstytucja biznesu

To pakiet pięciu ustaw, powołanych w celu reformy polskiego prawa gospodarczego, zwłaszcza poprawy stosunków na linii organy państwa – przedsiębiorcy, które weszły w życie 30 kwietnia 2018 r. Składają się na nią: Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, Ustawa z dnia 6 marca 2018 r.

Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej, Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców, Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Pierwsza z tych pięciu ustaw – Prawo przedsiębiorców, jest najważniejszą ustawą w pakiecie Konstytucji biznesu. Zastąpiła ustawę z 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Fundamentalną jej zasadą jest zasada pewności prawa, która ustanawia, że organy administracji mają zakaz odstępowania od utrwalonej praktyki załatwiania spraw bez ważnej przyczyny. Ustawa reguluje podstawowe zasady opracowywania projektów aktów prawnych z obszaru prawa gospodarczego. Prawo gospodarcze ma więc stać na solidnych fundamentach, czyli: zasadach ogólnych Prawa przedsiębiorców, klauzuli pewności prawa, zasadach tworzenia prawa gospodarczego. Strażnikiem tych fundamentów ma być Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Jak uzasadniło Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, podstawowymi celami Konstytucji biznesu są: urzeczywistnienie konstytucyjnej wolności działalności gospodarczej, wsparcie polskiej przedsiębiorczości, w tym stworzenie lepszych warunków do rozpoczynania działalności gospodarczej, oparcie relacji między administracją publiczną i przedsiębiorcami na zaufaniu i partnerstwie, zmniejszenie „szarej strefy”, stworzenie jasnych i przejrzystych procedur tworzenia prawa gospodarczego i jego przeglądu, zapewnienie  wsparcia  instytucjonalnego  dla  przedsiębiorców poprzez powołanie Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców (Konstytucja biznesu i inne zmiany prawne dla firm, Ministerstwo Cyfryzacji, kwiecień 2018 r.).

Konstytucja biznesu, zgodnie z deklaracją MPiT, reformuje takie obszary, jak: relacje przedsiębiorcy z urzędami i załatwianie spraw urzędowych, zakładanie firmy, zawieszenie działalności, zasady tworzenia prawa gospodarczego oraz obowiązki związane z prowadzeniem działalności.

 

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top