Szukaj haseł:

Konstytucja RP

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483, ze zm.).

To najważniejszy akt prawny w Polsce, zwany również ustawą zasadniczą, na której straży stoi głowa państwa oraz Trybunał Konstytucyjny. Składa się z preambuły i 243 artykułów rozmieszczonych w 13 rozdziałach. Konstytucja zajmuje najwyższe miejsce w hierarchii aktów prawnych. Oznacza to, że wszystkie inne akty prawne mają niższą rangę, stąd nie mogą stać w sprzeczności z Konstytucją.

Preambuła Konstytucji zawiera wyjaśnienie celu, dla którego ustawa zasadnicza została powołana, czyli m.in. dla, ochrony podstawowych wolności i praw człowieka, zapewnienia gwarancji praw obywatelskich, rzetelności i sprawności działania instytucji publicznych.

W rozdziale I zatytułowanym „Rzeczpospolita”, w art. 10, Konstytucja stanowi, że ustrój Rzeczypospolitej Polskiej opiera się na podziale i równowadze władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej. Władzę ustawodawczą sprawują Sejm i Senat, władzę wykonawczą Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej i Rada Ministrów, a władzę sądowniczą: sądy i trybunały. Niezwykle istotne są postanowienia przepisów art. 20 i następnych, zgodnie z którymi podstawę ustroju gospodarczego Polski stanowi społeczna gospodarka rynkowa oparta na wolności działalności gospodarczej, własności prywatnej oraz solidarności, dialogu i współpracy partnerów społecznych. Pod szczególną ochroną otaczana jest własność i prawo dziedziczenia, a wywłaszczenie jest dopuszczalne jedynie dla zaspokojenia celów publicznych i za słusznym odszkodowaniem. Ograniczenie wolności działalności gospodarczej jest dopuszczalne tylko w drodze ustawy i tylko ze względu na ważny interes publiczny.

Konstytucja RP jest zbiorem podstawowych reguł funkcjonowania państwa. Zawiera generalne wskazania w takich aspektach, jak to, że językiem urzędowym w Polsce jest język polski, godłem wizerunek orła białego w koronie w czerwonym polu, barwami kolory biały i czerwony, hymnem Mazurek Dąbrowskiego, a stolicą Warszawa. Konstytucja stanowi również, że źródłem powszechnie obowiązującego prawa w Polsce są: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia, a także akty prawa miejscowego na obszarze działania organów, które je ustanowiły.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Previous Article
Next Article
Back to top