Szukaj haseł:

Kontraktacja

To umowa cywilnoprawna nazwana, uregulowana w Kodeksie cywilnym, w Księdze trzeciej, Tytule XIV, w art. 613 – 626, na mocy której producent rolny, którym może być również grupa takich producentów, ich związek lub spółdzielnia, zobowiązuje się wytworzyć i dostarczyć drugiej stronie tej umowy, zwanej kontraktującym, oznaczoną ilość produktów rolnych określonego rodzaju, a kontraktujący zobowiązuje się odebrać je w umówionym terminie i zapłacić umówioną cenę, jak również spełnić świadczenie dodatkowe, jeśli tak zastrzeżono w tej umowie lub wymagają tego przepisy szczególne.

Świadczeniami tymi mogą być zwłaszcza:

  1. zapewnienie producentowi możliwości nabycia określonych środków produkcji i uzyskania pomocy finansowej;
  2. pomoc agrotechniczna i zootechniczna;
  3. premie pieniężne;
  4. premie rzeczowe.

Kontrakt ten powinien być zawarty na piśmie i może precyzować ilość produktów rolnych według obszaru, z którego mają być zebrane. Wynikające z kontraktu świadczenia stron przedawniają się z upływem dwóch lat od dnia spełnienia świadczenia, a w przypadku świadczenia spełnianego częściami, od dnia spełnienia ostatniej części świadczenia, przez producenta. W innym przypadku – od dnia, w którym powinno to było nastąpić.

Zasadniczo spełnienie świadczenia powinno nastąpić w miejscu, w którym zakontraktowane produkty wytworzono. Jeśli miejsce to ma być inne, musi to zostać zawarte w umowie, podobnie jak zapis o tym, że kontraktujący nie chce przyjmować części spełnionego przez producenta rolnego świadczenia podzielnego. W przeciwnym wypadku nie będzie mógł odmówić przyjęcia częściowego świadczenia. W trakcie wykonywania umowy kontraktacji przez producenta, kontraktującemu przysługuje prawo nadzoru i kontroli nad jego przebiegiem.

W przypadku wystąpienia przeszkód uniemożliwiających spełnienie świadczenia przez producenta rolnego, które powstały z przyczyn niezależnych od stron zawartego kontraktu, zobowiązany jest on wówczas jedynie do zwrotu pobranych zaliczek i kredytów bankowych. Chyba, że umowa kontraktacji nakładała na producenta rolnego obowiązek zgłoszenia w określonym terminie niemożności spełnienia świadczenia wskutek wystąpienia takich przeszkód, a obowiązku tego nie dopełnił, wówczas nie będzie on mógł się na wystąpienie tych przeszkód powołać. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy o przeszkodach tych kontraktujący wiedział lub gdy były one powszechnie znane.

 

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Previous Article
Next Article
Back to top