Szukaj haseł:

Kontrakty FRA

Kontrakty FRA – czyli z ang. kontrakty Forward Rate Agreement, to stosowany na rynkach finansowych jeden z tzw. instrumentów pochodnych, który może mieć za przedmiot takie aktywa, jak: akcje, towary, surowce, warranty, stopy procentowe, kontrakty terminowe. Są odmianą kontraktów Forward, mających za przedmiot sprzedaż bazy instrumentów pochodnych. Strony ustalają, jaka będzie obowiązywać w określonej dacie wypłaty płatności odsetkowej stopa procentowa dla określonej kwoty transakcji.

Głównym celem tego typu transakcji jest zabezpieczenie firm, inwestorów przed przyszłymi, ewentualnymi wahaniami poziomu stóp procentowych, ale i wykorzystywanie tych wahań w celu osiągania zysku. Zabezpieczeń w postaci zawarcia kontraktu FRA korzystają ci, którzy sięgają po dostępne na rynku instrumenty finansowe uzależnione od zmiennej stopy procentowej, np. leasingobiorcy, kredytobiorcy, czy wspomniani inwestorzy.

Definicję FRA odnaleźć można m.in. w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 26 lutego 2015 r.:

Forward Rate Agreement tj. kontrakty Forward na przyszłą wartość stopy procentowej. Kontrakty te zobowiązują i uprawniają strony umowy do wypłaty lub otrzymania w przyszłości określonej płatności odsetkowej, wynikającej z różnicy pomiędzy uzgodnioną stopą FRA, a stopą referencyjną (rynkową)” (sygn. akt III SA/Wa 1217/14).

Więcej nt. instrumentów finansowych: https://www.skarbiec.biz/finansowe.htm
Prawo rynków finansowych: https://kancelaria-skarbiec.pl/prawo/rynkow-finansowych.html

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top