Szukaj haseł:

Kontrola instytucji obowiązanych

kontrola-instytucji-obowiazanych

Kontrola instytucji obowiązanych – to sprawowana przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, określona w Ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2020, poz. 971) kontrola wykonywania przez instytucje obowiązane obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Kontrolę tę mogą sprawować także:

a) Prezes Narodowego Banku Polskiego w odniesieniu do podmiotów prowadzących działalność kantorową,

b) Komisja Nadzoru Finansowego w odniesieniu do instytucji obowiązanych przez nią nadzorowanych,

c) Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa w odniesieniu do spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych,

d) prezesi sądów apelacyjnych w odniesieniu do notariuszy,

e) naczelnicy urzędów celno – skarbowych w odniesieniu do instytucji obowiązanych kontrolowanych przez te organy;

f) wojewodowie lub starostowie w odniesieniu do stowarzyszeń;

g) ministrowie lub starostowie w odniesieniu do fundacji.

Kontrola jest przeprowadzana na podstawie rocznych planów kontroli zawierających w szczególności wykaz podmiotów podlegających kontroli, zakres kontroli oraz uzasadnienie jej przeprowadzenia, ale może być również przeprowadzona poza planem rocznym – doraźnie.

Kontrolę przeprowadza co najmniej dwóch imiennie upoważnionych przez Generalnego Inspektora pracowników komórki organizacyjnej wykonującej jego zadania, wyodrębnionej w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych, po okazaniu legitymacji służbowej oraz pisemnego upoważnienia.

Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół kontroli, który zawiera:

1) nazwę i adres kontrolowanej jednostki obowiązanej;

2) imiona i nazwiska oraz stanowiska służbowe kontrolerów;

3) datę upoważnienia do przeprowadzenia kontroli oraz wzmianki o jego zmianach;

4) określenie przedmiotowego zakresu kontroli;

5) określenie dnia rozpoczęcia i zakończenia kontroli;

6) imiona i nazwiska oraz stanowiska służbowe osób składających oświadczenia i udzielających informacji, wyjaśnień oraz składających zeznania w trakcie przeprowadzania kontroli;

7) opis wykonanych czynności kontrolnych, ustaleń faktycznych oraz opis stwierdzonych nieprawidłowości i ich zakres oraz osoby odpowiedzialne za te nieprawidłowości;

8) opis załączników, z podaniem nazwy każdego załącznika;

9) pouczenie podmiotu kontrolowanego o przysługującym prawie zgłoszenia zastrzeżeń do protokołu;

10) określenie miejsca i dnia sporządzenia protokołu kontroli.

Doręcza się go instytucji skontrolowanej w terminie 30 dni od dnia zakończenia kontroli bezpośrednio lub za pokwitowaniem przez operatora pocztowego.

 

 

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top