Szukaj haseł:

Kontrola podatkowa

Kontrola podatkowa – to przeprowadzane przez organy podatkowe czynności, mające na celu weryfikację prawidłowości dokonanych przez podatnika czynności, mających wpływ na jego opodatkowanie.

Zgodnie z ustawą Ordynacja podatkowa, organy podatkowe pierwszej instancji podejmują się przeprowadzenia kontroli:

  • podatników – czyli osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, które podlegają obowiązkowi podatkowemu;
  • płatników – czyli osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, które są zobowiązane do obliczania i pobierania od podatnika podatku i wpłacenia go z zachowaniem terminu do organu podatkowego;
  • inkasentów – czyli osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, które mają obowiązek pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go, z zachowaniem wymaganego terminu, do organu podatkowego;
  • następców prawnych – czyli podmiotów, które wstąpiły w ogół praw i obowiązków swoich poprzedników prawnych.

Celem kontroli podatkowej jest sprawdzenie, czy kontrolowane podmioty wypełniają nałożone na nich przez przepisy prawa podatkowego obowiązki. Jak wskazuje orzecznictwo, jej celem jest również zapewnienie organom podatkowym możliwości realizacji zasady prawdy materialnej w postępowaniu podatkowym. Niezbędne do tego jest ustalenie okoliczności, które kształtują podatkowo prawny stan faktyczny. Kontrola polega na zabezpieczeniu dokumentów, badaniu ksiąg podatkowych, poczynieniu ustaleń stanu faktycznego w momencie rozpoczęcia kontroli i uzyskaniu niezbędnych wyjaśnień.  Przebieg kontroli jest dokumentowany w protokole, który nie zawiera oceny prawnej sprawy, będącej przedmiotem kontroli. Istotą protokołu jest dokonanie ustaleń faktycznych i dokumentacji przeprowadzonych na potrzeby kontroli dowodów. Kontrola podatkowa podejmowana jest wyłącznie z urzędu.

 

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Previous Article
Next Article
Back to top