Szukaj haseł:

Kontrola REMIT

Kontrola REMIT

Kontrola REMIT – to przeprowadzana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki kontrola lub postępowanie wyjaśniające w sprawach manipulacji na rynku lub próby manipulacji na rynku oraz niezgodnego z prawem wykorzystywania informacji wewnętrznej w zakresie produktów energetycznych sprzedawanych w obrocie hurtowym, które nie są instrumentami finansowymi, uregulowana w Ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 1997 Nr 54 poz. 348, ze zm.). Kontrola ta jest prowadzona przez upoważnionego pracownika Urzędu Regulacji Energetyki u każdego uczestnika rynku lub podmiotu działającego w imieniu uczestnika rynku. Prezes URE może upoważnić do udziału w kontroli osoby posiadające wiadomości specjalne. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli oraz do udziału w niej zawiera:

1) oznaczenie organu kontroli;

2) wskazanie podstawy prawnej kontroli;

3) datę i miejsce wystawienia upoważnienia;

4) imię, nazwisko i stanowisko oraz numer dokumentu potwierdzającego tożsamość pracownika kontrolującego lub osoby dopuszczonej do udziału w kontroli przez Prezesa URE z uwagi na posiadane wiadomości specjalne;

5) oznaczenie podmiotu kontrolowanego;

6) określenie przedmiotu i zakresu kontroli;

7) określenie daty rozpoczęcia kontroli i przewidywanej daty jej zakończenia;

8) podpis osoby udzielającej upoważnienia, z podaniem zajmowanego stanowiska lub sprawowanej funkcji;

9) pouczenie oprawach i obowiązkach podmiotu kontrolowanego.

Pracownik kontrolujący zobowiązany jest doręczyć podmiotowi kontrolowanemu upoważnienie do przeprowadzenia kontroli. W trakcie jej przeprowadzania, kontrolujący ma prawo, także z pomocą policji lub funkcjonariuszy innych organów kontroli państwowej:

1) wstępu na grunt oraz do budynków, lokali lub innych pomieszczeń oraz środków transportu podmiotu kontrolowanego;

2) żądania udostępnienia akt, ksiąg, wszelkiego rodzaju dokumentów i nośników informacji związanych z przedmiotem kontroli oraz ich odpisów i wyciągów, a także sporządzania z nich notatek i kopii;

3) żądania ustnych wyjaśnień dotyczących przedmiotu kontroli od podmiotu kontrolowanego, osób przez niego upoważnionych, posiadacza lokalu mieszkalnego, pomieszczenia, nieruchomości lub środka transportu, w których mogą być przechowywane przedmioty, akta, księgi, dokumenty i inne informatyczne nośniki danych mogące mieć wpływ na ustalenie stanu faktycznego istotnego dla prowadzonej kontroli;

4) żądania informacji od osób, które biorą lub brały udział w sposób pośredni lub bezpośredni w zawieraniu kontrolowanych transakcji;

5) przeprowadzania kontroli w siedzibie podmiotu kontrolowanego.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top