Szukaj haseł:

Kontrola zakażeń szpitalnych

Kontrola zakażeń szpitalnych

Kontrola zakażeń szpitalnych – to kontrola, której przeprowadzenie na mocy Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych (Dz.U. 2008 nr 234 poz. 1570, ze zm.) zobowiązani są zapewnić kierownicy podmiotów leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne. Do ich zadań w przedmiocie kontroli zakażeń szpitalnych należy:

1) powołanie i nadzór nad działalnością zespołu i komitetu kontroli zakażeń szpitalnych;

2) ocena ryzyka i monitorowanie występowania zakażeń szpitalnych i czynników  alarmowych;

3) organizacja udzielania świadczeń zdrowotnych, w sposób zapewniający:

a) zapobieganie zakażeniom szpitalnym i szerzeniu się czynników alarmowych,

b) warunki izolacji pacjentów z zakażeniem lub chorobą zakaźną oraz pacjentów szczególnie podatnych na zakażenia szpitalne,

c) możliwość wykonywania badań laboratoryjnych w ciągu całej doby,

d) wykonywanie badań laboratoryjnych, umożliwiających identyfikację biologicznych czynników chorobotwórczych wywołujących zakażenia i choroby zakaźne, oraz ich weryfikację przez odpowiednie podmioty,

e) ograniczenie narastania lekooporności biologicznych czynników chorobotwórczych w wyniku niewłaściwego stosowania profilaktyki i terapii antybiotykowej;

4) monitorowanie i rejestrację zakażeń szpitalnych i czynników alarmowych;

5) sporządzanie i przekazywanie właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu raportów o bieżącej sytuacji epidemiologicznej szpitala;

6) zgłaszanie w ciągu 24 godzin potwierdzonego epidemicznego wzrostu liczby zakażeń szpitalnych właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu.

W skład zespołu kontroli zakażeń szpitalnych wchodzą:

1) lekarz jako przewodniczący zespołu;

2) pielęgniarka lub położna jako specjalista do spraw epidemiologii lub higieny i epidemiologii, w liczbie nie mniejszej niż 1na 200 łóżek szpitalnych;

3) diagnosta laboratoryjny jako specjalista do spraw mikrobiologii, jeśli lekarz przewodniczący zespołowi nie posiada specjalizacji z dziedziny mikrobiologii lekarskiej.

Do zadań zespołu kontroli zakażeń szpitalnych należy:

1) opracowywanie i aktualizacja systemu zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych;

2) prowadzenie kontroli wewnętrznej oraz przedstawianie wyników i wniosków z tej kontroli  kierownikowi szpitala i komitetowi zakażeń szpitalnych;

3) szkolenie personelu w zakresie kontroli zakażeń szpitalnych;

4) konsultowanie osób podejrzanych o zakażenie lub chorobę zakaźną oraz tych, u których rozpoznano zakażenie lub chorobę zakaźną.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top