Szukaj haseł:

Konwalidacja czynności prawnej

Konwalidacja czynności prawnej, nazywana też uzdrowieniem, polega na uznaniu ze skutkiem wstecznym (ex tunc) za ważną czynność prawną, która wcześniej została uznana za nieważną. Konwalidacja następuje po ujawnieniu pewnych faktów, które wpłynęły na zmianę kwalifikacji ważności czynności prawnej.

Czynność prawna to określony normą prawną stan faktyczny, w który wchodzi choć jedno oświadczenie woli, przez co dochodzi do powstania, zmiany lub ustania istniejących lub mających powstać stosunków prawnych. Oświadczenie woli to każde działanie, które dostatecznie ujawnia wolę osoby dokonującej czynności prawnej. Może być złożone pisemnie, ustnie, ale też zostać wyrażone gestem, np. skinięciem głowy. Obecnie możliwe jest złożenie oświadczenia woli elektronicznie.

Czynność prawna jest nieważna gdy:

  • oświadczenie woli dotknięte jest wadą, np. osoba, która złożyła oświadczenie woli nie znała istotnych faktów, które były znane drugiej stronie, a mogły one wpłynąć na jej decyzję;
  • osoba dokonująca danej czynności nie posiada zdolności do czynności prawnych, np. osoba ubezwłasnowolniona chcąca dokonać darowizny, do której ze względu na swoje ubezwłasnowolnienie nie ma mocy prawnej;
  • forma jest niewłaściwa, np. gdy mimo wymogu zawarcia umowy w formie aktu notarialnego pod rygorem nieważności, zawarto ją w zwykłej formie pisemnej;
  • treść umowy jest sprzeczna z ustawą lub zasadami współżycia społecznego albo ma na celu obejście przepisów prawa.

Do dokonania niektórych czynności niezbędna jest zgoda osoby trzeciej, która nie jest stroną stosunku prawnego. Zgoda ta może być wyrażona jednocześnie ze składanym oświadczeniem woli przez osobę dokonującą czynności prawnej, ale również przed, jak i po jego złożeniu – takie działanie osoby trzeciej może wówczas również prowadzić do konwalidacji czynności prawnej. Jeżeli do ważności czynności prawnej wymagana jest forma szczególna, to oświadczenie obejmujące zgodę osoby trzeciej powinno być złożone w tej samej formie np. aktu notarialnego.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top