Szukaj haseł:

Koordynator do spraw negocjacji

Koordynator do spraw negocjacji

Koordynator do spraw negocjacji – to działający przy Prezesie Urzędu Regulacji Energetyki organ, prowadzący postępowania mające na celu pozasądowe rozwiązywanie sporów między odbiorcami paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła w gospodarstwie domowym a przedsiębiorstwami energetycznymi oraz między prosumentami energii odnawialnej będącymi konsumentami a przedsiębiorstwami energetycznymi, wynikłych z umów:

1) o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, gazowej lub ciepłowniczej, w tym przyłączenia mikroinstalacji;

2) o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej lub gazu ziemnego;

3) o świadczenie usług przesyłania i dystrybucji ciepła;

4) sprzedaży paliw lub energii przez podmiot zajmujący się ich wytwarzaniem lub odsprzedaży tych  paliw lub energii przez podmiot zajmujący się ich obrotem;

5) kompleksowych, czyli umów zawierających postanowienia umowy sprzedaży i umowy o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji paliw gazowych lub energii.

Regulacje dotyczące instytucji koordynatora do spraw negocjacji zawarto w Ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 1997 Nr 54 poz. 348, ze zm.). Zadaniem koordynatora ds. negocjacji jest umożliwienie zbliżenia stanowisk stron sporu, w celu rozwiązania go przez te strony lub przedstawienie stronom propozycji rozwiązania sporu. Powołuje go na czteroletnią kadencję, z możliwością reelekcji, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki w drodze otwartego konkursu. Koordynatorem ds. negocjacji może być osoba, która:

1) posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny;

2) korzysta z pełni praw publicznych;

3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe ani nie orzeczono wobec niej zakazu zajmowania kierowniczych stanowisk lub pełnienia funkcji związanych ze szczególną odpowiedzialnością w organach państwa;

4) posiada kompetencje kierownicze;

5) posiada co najmniej 5-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni na stanowisku kierowniczym;

6) posiada wykształcenie i wiedzę z zakresu spraw należących do właściwości urzędu koordynatora.

Postępowanie przed koordynatorem ds. negocjacji wszczyna się na wniosek odbiorcy paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła w gospodarstwie domowym albo prosumenta energii odnawialnej będącego konsumentem. Warunkiem koniecznym jest podjęcie przez te podmioty próby kontaktu z przedsiębiorstwem energetycznym i bezpośredniego rozwiązania sporu.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top