Szukaj haseł:

Krajowa Administracja Skarbowa

To organ administracji rządowej, powołany do życia 1 marca 2017 r. Ustawą z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. 2019 poz. 768), która dokonała unifikacji regulacji dotyczących działalności: administracji podatkowej, służby celnej, oraz kontroli skarbowej, ułatwiając współdziałanie tych służb, czego wyrazem było utworzenie służby celno-skarbowej.

Zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej:

„KAS stanowi wyspecjalizowaną administrację rządową wykonującą zadania z zakresu realizacji dochodów z tytułu podatków, należności celnych, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych, ochrony interesów Skarbu Państwa oraz ochrony obszaru celnego Unii Europejskiej, a także zapewniającą obsługę i wsparcie podatnika  i płatnika w prawidłowym wykonywaniu obowiązków podatkowych oraz obsługę i wsparcie przedsiębiorcy w prawidłowym wykonywaniu obowiązków celnych” (Dz.U. 2019 poz. 768).

Do jej najważniejszych zadań należy:

  1. realizacja dochodów z podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych, jak również innych  należności, na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem podatków i należności budżetowych, w zakresie których właściwe są inne organy;
  2. realizacja dochodów z należności celnych oraz innych opłat związanych z przywozem i wywozem towarów;
  3. realizacja polityki celnej wynikającej z członkostwa w unii celnej Unii Europejskiej;
  4. obejmowanie towarów procedurami celnymi i regulowanie sytuacji towarów związanych z przywozem i wywozem towarów;
  5. wykonywanie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych oraz wykonywanie zabezpieczenia należności pieniężnych;
  6. rozpoznawanie, wykrywanie i zwalczanie przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych, zapobieganie tym przestępstwom i wykroczeniom oraz ściganie ich sprawców;
  7. rozpoznawanie, wykrywanie i zwalczanie przestępstw i wykroczeń związanych z naruszeniem przepisów dotyczących towarów, którymi obrót podlega zakazom lub ograniczeniom na mocy przepisów prawa polskiego, przepisów prawa Unii Europejskiej lub umów międzynarodowych, zapobieganie tym przestępstwom i wykroczeniom oraz ściganie  ich sprawców, jeżeli zostały ujawnione przez Służbę Celno-Skarbową;
  8. wykonywanie zadań określonych w dziale III, w rozdziale 11a Ordynacji podatkowej, dotyczących informacji o schematach podatkowych, w tym weryfikacja realizacji obowiązków wynikających z tych przepisów przez podmioty obowiązane;
  9. oraz wykonywanie innych zadań określonych w art. 2 ust. 1 ustawy o KAS oraz przepisach odrębnych.

Organami KAS są: minister finansów, Szef KAS, dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, dyrektor izby administracji skarbowej, naczelnik urzędu skarbowego oraz naczelnik urzędu celno-skarbowego.

 

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Previous Article
Next Article
Back to top