Szukaj haseł:

Krajowe Biuro Wyborcze

Krajowe Biuro Wyborcze

Krajowe Biuro Wyborcze – to urząd zapewniający obsługę organów wyborczych oraz wykonujący zadania związane z organizacją wyborów i referendów w zakresie określonym w Kodeksie wyborczym i innych ustawach. Jego siedzibą jest Warszawa. Pracą Krajowego Biura Wyborczego kieruje Szef KBW przy pomocy zastępcy, którym z kolei jest z urzędu dyrektor Zespołu Prawnego i Organizacji Wyborów. Szef KBW, jako organ wykonawczy Państwowej Komisji Wyborczej, wykonuje zadania wynikające z Kodeksu wyborczego i innych ustaw oraz określone w regulaminie Państwowej Komisji Wyborczej. Jednostkami organizacyjnymi KBW są zespoły i delegatury.

KBW zapewnia obsługę Państwowej Komisji Wyborczej, komisarzy wyborczych, Korpusu Urzędników Wyborczych oraz innych organów wyborczych. Do jego zdań należy zapewnienie warunków organizacyjno-administracyjnych, finansowych i technicznych, związanych z organizacją i przeprowadzaniem wyborów i referendów. Organizację KBW oraz zakres działania i właściwość terytorialną jednostek organizacyjnych KBW określa statut nadany przez Państwową Komisję Wyborczą, na wniosek Szefa Krajowego Biura Wyborczego.

Krajowe Biuro Wyborcze współdziała z właściwymi organami administracji rządowej oraz jednostkami samorządu terytorialnego w celu realizacji zadań związanych z organizacją i przeprowadzaniem wyborów oraz referendów. Szef KBW jest organem wykonawczym PKW, powoływany jest na okres 7 lat. Dysponuje on wyodrębnionymi w budżecie państwa w części dotyczącej Krajowego Biura Wyborczego środkami finansowymi, z których pokrywane są wydatki związane z bieżącą działalnością Państwowej Komisji Wyborczej i innych stałych organów wyborczych oraz Krajowego Biura Wyborczego, a także dotacje na stałe zadania związane z organizacją i przeprowadzaniem wyborów oraz referendów, zlecone jednostkom samorządu terytorialnego. Szef KBW dysponuje, w zakresie określonym ustawami, środkami finansowymi rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na wydatki związane z organizacją i przeprowadzaniem wyborów oraz referendów. Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na wykonywanie zadań związanych z organizacją i przeprowadzaniem wyborów oraz referendów przekazywane są tym jednostkom przez Szefa KBW lub działającym z jego upoważnienia dyrektorom jednostek organizacyjnych Biura.

Oprócz Statutu Krajowego Biura Wyborczego (Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 marca 2011 r. w sprawie nadania statutu Krajowemu Biuru Wyborczemu [M.P. 2011, nr 23, poz. 253, ze zm.]), działalność KBW reguluje Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. 2011, Nr 21, poz. 112, ze zm.).

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top