Szukaj haseł:

Kredyt hipoteczny (mieszkaniowy)

Kredyt hipoteczny to kredyt spełniający kryterium zabezpieczenia wierzytelności banku poprzez ustanowienie na jego rzecz hipoteki. Należy on do kredytów długoterminowych. Umowa kredytu  bankowego to umowa jednostronnie kwalifikowana podmiotowo, jedną stroną jest bank jako kredytodawca i jest to podmiot profesjonalny, a drugą konsument jako kredytobiorca. Bank zobowiązuje się do oddania środków pieniężnych do dyspozycji klienta, który przeznacza te środki na ustanowiony w umowie cel.

Bank zabezpiecza spłatę kredytu przez kredytobiorcę, ustanawiając hipotekę na prawie własności nieruchomości, która musi być położona na terytorium Polski. Hipoteka jest ustanawiana w celu zabezpieczenia wierzytelności pieniężnej do określonej sumy pieniężnej, może również zabezpieczać wierzytelność przyszłą. Zwykle suma hipoteki określana jest w tej samej walucie co zabezpieczona wierzytelność, strony mogą jednak ustanowić inaczej. Zapis odnośnie dokonania hipoteki znajduje odzwierciedlenie w księdze wieczystej, prowadzonej dla danego przedmiotu hipoteki, np. nieruchomości.

Hipoteka na własności nieruchomości jest zabezpieczeniem oznaczonej wierzytelności, wynikającej ze stosunku prawnego, w tym przypadku umowy kredytu. Wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości, bez względu na to, kto został jej właścicielem i z pierwszeństwem przed innymi wierzycielami.

Przedmiotem hipoteki może zostać, zgodnie z ustawą o księgach wieczystych i hipotece:

  • nieruchomość – kodeks cywilny w art. 46 wyróżnia trzy rodzaje nieruchomości: gruntowe, budynkowe (stale połączone z gruntem, np. dom przez fundamenty) i lokalowe (np. mieszkanie w bloku). Hipoteką może być obciążona konkretna część nieruchomości posiadająca księgę wieczystą. Co do zasady obciąża ona również części składowe nieruchomości, przynależności oraz roszczenia właściciela o czynsz z najmu lub dzierżawy.
  • użytkowanie wieczyste – jest to użytkowanie gruntu, który należy do Skarbu Państwa, użytkownik wnosi opłatę za korzystanie z niej. Co do zasady, okres korzystania trwa 99 lat. Jeżeli jest przedmiotem hipoteki to obejmuje również wszystkie budynki i urządzenia na użytkowanym gruncie, które należą do użytkownika wieczystego.
  • spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu – jest to prawo do użytkowania lokalu oraz rozporządzania nim, właścicielem lokalu jest spółdzielnia mieszkaniowa. Do ustanowienia hipoteki niezbędne jest założenie księgi wieczystej dla lokalu. Sąd prowadzący księgę wieczystą zawiadamia spółdzielnię mieszkaniową o jej założeniu oraz wpisie hipoteki.
  • część ułamkowa nieruchomości – jest to ułamkowe prawo własności nieruchomości, które np. zostało otrzymane przez podział spadku.
  • wierzytelność zabezpieczona hipoteką – jest to ustanowienie hipoteki na wierzytelności hipotecznej (subintanbulat, prawo podzastawu). Wierzyciel, który posiada takie zabezpieczenie żąda zapłaty od dłużnika wierzytelności obciążonej i ma możliwość dochodzić zaspokojenia z nieruchomości.

Kredyt mieszkaniowy jest jednym z rodzajów kredytu hipotecznego. Charakteryzuje go to, że w umowie kredytowej oznacza się, że wypłata środków uruchomionych z kredytu zostanie przeznaczona wyłącznie na cele mieszkaniowe.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top