Szukaj haseł:

Kryptowaluta

Waluta wirtualna, bo taka nazwa została 13 lipca 2018 r. wprowadzona do polskiego systemu prawnego Ustawą z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2018, poz. 723), jako definicja cyfrowego odwzorowania wartości, które nie jest:

  1. prawnym środkiem płatniczym emitowanym przez NBP, zagraniczne banki centralne lub inne organy administracji publicznej,
  2. międzynarodową jednostką rozrachunkową  ustanawianą  przez organizację międzynarodową i akceptowaną przez poszczególne kraje należące do tej organizacji lub z nią współpracujące,
  3. pieniądzem elektronicznym w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych,
  4. instrumentem finansowym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,
  5. wekslem lub czekiem

– oraz jest wymienialne w obrocie gospodarczym na prawne środki płatnicze i akceptowane jako  środek wymiany, a także może być elektronicznie przechowywane lub przeniesione albo może być przedmiotem handlu elektronicznego (art. 2 ust. 2 pkt 26).

Kryptowaluty z każdym dniem stosowane są coraz powszechniej jako pełnoprawny środek płatniczy. Są zapisem technologii blockchain, czyli łańcucha bloków, w których zapisywane są dane nt. określonych transakcji. Niezwykle istotny dla zdefiniowania pojęcia kryptowaluty był wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 22 października 2015 r. w sprawie C-264/14 Skatteverket przeciwko Hedqvist w przedmiocie interpretacji szwedzkiej komisji prawa podatkowego w zakresie opodatkowania VAT transakcji wymiany walut tradycyjnych na wirtualną walutę bitcoin i odwrotnie. W treści tego wyroku zawarto, że wirtualna waluta bitcoin nie ma jednego emitenta, a jest tworzona bezpośrednio w sieci przez specjalny algorytm. Wirtualna waluta pozwala na anonimowe posiadanie i anonimowy transfer posiadanej wartości w obrębie sieci przez użytkowników posiadających jej adresy, czyli dane, które można porównać do numeru rachunku bankowego.

„Powołując się na raport Europejskiego Banku Centralnego z 2012 r. dotyczący walut wirtualnych sąd odsyłający wskazuje, że waluta wirtualna może być zdefiniowana jako rodzaj nieobjętych regulacjami pieniędzy cyfrowych, emitowanych i kontrolowanych przez osoby, które je tworzą, oraz używanych i akceptowanych przez członków danej społeczności wirtualnej. Waluta wirtualna „bitcoin” należy do systemu walut wirtualnych z tzw. dwukierunkowym przepływem, za pomocą którego użytkownicy mogą kupować i sprzedawać pieniądze wirtualne zgodnie z kursami wymiany walut. Te waluty wirtualne są podobne do innych walut wymienialnych pod względem ich interoperacyjności ze światem rzeczywistym. Takie systemy pozwalają na zakup zarówno wirtualnych, jak i rzeczywistych dóbr i usług” (ECLI:EU:C:2015:718).

W Polsce pierwszą z prób stworzenia definicji legalnej krypto waluty podjęto w projekcie ustawy z dnia 4 maja 2017 r. o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (opublikowany na stronach Rządowego Centrum Legislacji). Kształtowała się nieco odmiennie, niż ta, która została ostatecznie przyjęta, niemniej nadal jest bardzo przydatna dla właściwego rozumienia i zdefiniowania cyfrowego pieniądza. Pojęcie wirtualnej waluty wyjaśniała bowiem jako zbywalne prawo podmiotowe o charakterze majątkowym, zapewniające możliwość korzystania z jednostek walut wirtualnych zgodnie z zasadami przewidzianymi dla danego rodzaju waluty wirtualnej, które nie jest prawnym środkiem płatniczym ani pieniądzem elektronicznym w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, ani też instrumentem finansowym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, ale może zostać przeniesione na inną osobę w systemie teleinformatycznym albo poza nim.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Previous Article
Next Article
Back to top