Szukaj haseł:

Księgi wieczyste

to dokumenty służące ustaleniu i potwierdzające stan prawny nieruchomości, których rejestr prowadzony jest przez Ministerstwo Sprawiedliwości w formie publicznie dostępnej, zarówno w sądach rejonowych, jak i w bazie internetowej ministerstwa. Zakładanie i prowadzenie tych ksiąg odbywa się w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych. Mogą być prowadzone również w celu ustalenia stanu prawnego spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

Regulacje dotyczące ustroju ksiąg wieczystych znajdują w Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz.U. 1982 nr 19 poz. 147, ze zm.), która stanowi, że prowadzone w Polsce księgi wieczyste są jawne, i korzystają z domniemania zgodności dokonanych w nich wpisów z rzeczywistym stanem prawnym. Z kolei Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie teleinformatycznym (Dz.U. 2016 poz. 312), doprecyzowuje te regulacje, określając sposób zakładania oraz prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie teleinformatycznym.

Postępowanie wieczystoksięgowe regulują przepisy Ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296, ze zm.), w art. 626¹ – 626¹³. Rozpoznawanie sprawy w tym postępowaniu odbywa się na posiedzeniu niejawnym. Prócz wnioskodawcy, jego uczestnikami mogą być tylko ci, których praw wpis w księdze wieczystej ma dotyczyć. Wpisem jest także wykreślenie, a założenie księgi wieczystej następuje z chwilą dokonania pierwszego wpisu. Sam wniosek o dokonanie wpisu składa się do sądu wieczystoksięgowego na urzędowym formularzu. Zgodnie z art. 626² § 5 K.p.c.: „Wniosek o wpis może złożyć właściciel nieruchomości, użytkownik wieczysty, osoba, na rzecz której wpis ma nastąpić, albo wierzyciel, jeżeli przysługuje mu prawo, które może być wpisane w księdze wieczystej. W sprawach dotyczących obciążeń powstałych z mocy ustawy wniosek może złożyć uprawniony organ”. Taki wniosek może również złożyć także notariusz oraz komornik, jednak ich obejmuje ograniczenie co do formy jego złożenia, albowiem mogą to zrobić jedynie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Takie ograniczenie dotyczy również naczelnika urzędu skarbowego, dokonującego wpisu w działach III i IV ksiąg wieczystych.

Wzmianka na temat złożenia do księgi wieczystej wniosku o wpis do niej, zostaje zamieszczona w odpowiednim jej dziale niezwłocznie po wpłynięciu wniosku do sądu i zarejestrowaniu go w dzienniku ksiąg wieczystych. Czynności w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych może dokonywać również referendarz sądowy, w tym dokonywać wpisu. Składane w tym postępowaniu wnioski podlegające opłacie stałej, a nieopłacone należycie, przewodniczący zwraca bez wezwania do uiszczenia opłaty.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top