Szukaj haseł:

Kurator sądowy

To funkcjonariusz publiczny, realizujący zadania o charakterze wychowawczo-resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym i kontrolnym, związane z wykonywaniem orzeczeń sądu. Kuratorom sądowym została poświęcona odrębna ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (Dz.U. 2001 nr 98 poz. 1071, ze zm.). Ustawa wyróżnia kuratorów dla dorosłych oraz kuratorów rodzinnych. Pierwsi to ci, którzy wykonują orzeczenia w sprawach karnych, drudzy – w sprawach rodzinnych i nieletnich. Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o kuratorach sądowych (dalej: u.k.s.): „Kuratorzy sądowi wykonują swoje zadania w środowisku podopiecznych, także na terenie zamkniętych zakładów i placówek ich pobytu, w szczególności na terenie zakładów karnych, placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz leczniczo-rehabilitacyjnych” (Dz.U. 2001 nr 98 poz. 1071, ze zm.).

U.k.s. dzieli kuratorów sądowych na dwa główne typy: zawodowych i społecznych. Kuratora zawodowego mianuje, przenosi, zawiesza w czynnościach i odwołuje prezes sądu okręgowego, na wniosek kuratora okręgowego. Kuratorem zawodowym może zostać obywatel polski, korzystający z pełni praw cywilnych i obywatelskich, i posiadający nieskazitelny charakter, a także stan zdrowia pozwalający mu na pełnienie obowiązków kuratora, a do tego ukończył wyższe studia magisterskie z zakresu nauk pedagogiczno-psychologicznych, socjologicznych lub prawnych albo inne wyższe studia magisterskie i studia podyplomowe z zakresu nauk pedagogiczno-psychologicznych, socjologicznych lub prawnych, poza tym odbył aplikację kuratorską i zdał egzamin kuratorski. Ustawa wskazuje dwa wyższe stopnie nad kuratorem zawodowym: starszy kurator zawodowy oraz kurator specjalista. Stopnie te generalnie można uzyskać po 3 latach wyróżniającej się pracy.

Do uprawnień i obowiązków kuratora zawodowego należy:

 1.  dokonywanie odwiedzin w godzinach od 7.00 do 22.00 osób objętych postępowaniem w miejscu ich zamieszkania lub pobytu, a także w zakładach zamkniętych;
 2. żądanie okazania przez osobę objętą postępowaniem dokumentu pozwalającego na stwierdzenie jej tożsamości;
 3. żądanie złożenia niezbędnych wyjaśnień i informacji od podopiecznych objętych dozorem, nadzorem lub inną formą kontroli zleconej przez sąd;
 4. przeglądanie akt sądowych i sporządzania z nich odpisów w związku z wykonywaniem czynności służbowych oraz dostępu do dokumentacji dotyczącej podopiecznego i innych osób objętych postępowaniem;
 5. żądanie od Policji oraz innych organów lub instytucji państwowych, organów samorządu terytorialnego, stowarzyszeń i organizacji społecznych w zakresie ich działania, a także od osób fizycznych pomocy w wykonywaniu czynności służbowych;
 6. występowanie w uzasadnionych wypadkach z wnioskiem o zmianę lub uchylenie orzeczonego przez sąd środka;
 7. przeprowadzanie na zlecenie sądu lub sędziego wywiadów środowiskowych;
 8. współpraca z właściwym samorządem i organizacjami społecznymi, które statutowo zajmują się opieką, wychowaniem, resocjalizacją, leczeniem i świadczeniem pomocy społecznej w środowisku otwartym;
 9. organizacja i kontrola pracy podległych kuratorów społecznych oraz innych osób, uprawnionych do wykonywania dozorów lub nadzorów;
 10. sygnalizowanie sądowi przyczyn przewlekłości postępowania wykonawczego lub innych uchybień w działalności pozasądowych podmiotów wykonujących orzeczone środki;
 11. występowanie do sądu o określenie czasu i sposobu wykonania nałożonych na skazanego obowiązków, w związku z oddaniem go przez sąd pod dozór lub okres próby.

Kuratorem społecznym może zostać obywatel polski, korzystający z pełni praw cywilnych i obywatelskich, i posiadający nieskazitelny charakter, a także stan zdrowia pozwalający mu na pełnienie obowiązków kuratora, który posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe i doświadczenie w prowadzeniu działalności resocjalizacyjnej, opiekuńczej lub wychowawczej, oraz złożył na swój temat informację z Krajowego Rejestru Karnego. Powołuje go, zawiesza w czynnościach i odwołuje prezes sądu rejonowego na wniosek kierownika zespołu.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Previous Article
Next Article
Back to top