Szukaj haseł:

Ławnik

To powoływana z grona obywateli osoba do uczestnictwa w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości, biorąca udział w rozpoznawaniu spraw generalnie przed sądami pierwszej instancji. W zakresie rozstrzygania spraw ławnicy mają takie same prawa, jak sędziowie i asesorzy sądowi. Są niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji oraz ustawom. Nie mogą jednak przewodniczyć na rozprawie i naradzie, ani też wykonywać czynności sędziego poza rozprawą, chyba że ustawy stanowią inaczej.

 

Zgodnie z art. 158 § 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (dalej: P.u.s.p.):

Ławnikiem może być wybrany ten, kto: 1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich; 2) jest nieskazitelnego charakteru; 3) ukończył 30 lat; 4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku; 5) nie przekroczył 70 lat; 6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika; 7) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe” (Dz. U. 2001 Nr 98 poz. 1070, ze zm.).

 

Ustawa precyzuje, że do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy, do roli ławnika powinna być powoływana osoba posiadająca szczególną wiedzę z zakresu spraw pracowniczych.Wybór ławnika do sądów okręgowych i rejonowych jest tajny. Dokonuje go rada gminy, leżąca na obszarze właściwości sądu okręgowego lub rejonowego, w drodze głosowania. Kandydatów mogą zgłaszać prezesi tych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie do dnia 30 czerwca ostatniego roku kadencji (art. 162 § 1 P.u.s.p.).

Wybory muszą się odbyć najpóźniej w październiku roku, w którym upływa kadencja obecnych ławników. Poprzedza je dokonana na sesji rady gminy, przez powołany przez radę gminy zespół, prezentacja opinii o zgłoszonych kandydatach, szczególnie w przedmiocie wypełniania przez tych kandydatów wymogów ustawowych. Rada gminy zasięga o kandydatach na ławników informacji także u komendanta wojewódzkiego policji lub Komendanta Stołecznego Policji. Informacje te gromadzi się na takich samych zasadach, jak gromadzi się informacje o kandydacie na stanowisko sędziego. O wyborze ławnik dowiaduje się w drodze zawiadomienia przez prezesa sądu, który odbiera również od niego ślubowanie. Po nim, prezes sądu wpisuje ławnika na listę ławników i z tą chwilą ławnik może być już wyznaczany do orzekania. Kadencja ławnika sądu okręgowego oraz rejonowego trwa pełne 4 lata, liczone od początku roku następującego po roku, w którym ławnik został wybrany. Chyba, że został wybrany dodatkowo, wówczas jego kadencja wygasa wraz z upływem kadencji ogółu ławników. Mandat ławnika może również wygasnąć wcześniej, z innych, wskazanych w ustawie P.u.s.p. przypadkach, np. w razie prawomocnego skazania za przestępstwo. Ławnika można też odwołać. Dokonuje tego rada gminy, która wybrała ławnika, na wniosek prezesa sądu.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top