Szukaj haseł:

Leasing operacyjny

Leasing operacyjny

Leasing operacyjny, nazywany również bieżącym lub eksploatacyjnym – to od 2000 roku umowa nazwana w polskim prawie, uregulowana w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93, ze zm.). To jedna z dwóch głównych form leasingu, czyli umowy, na mocy której „finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w tej umowie i oddać tę rzecz korzystającemu do używania albo używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony, a korzystający zobowiązuje się zapłacić finansującemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieniężne, równe co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego” (art. 709¹ Kodeksu cywilnego). Drugą główną formą leasingu jest leasing finansowy.

Głównym celem leasingu operacyjnego jest zaspokojenie tymczasowego, przejściowego zapotrzebowania leasingobiorcy na określony sprzęt. Zawierany jest na okres co najmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji przedmiotu leasingu. Ale leasing operacyjny ma charakter krótko- lub średnioterminowy z uwagi na to, że w praktyce zawierany jest na okres do 3 lat. Czas użytkowania, stanowiącej przedmiot leasingu operacyjnego rzeczy, jest znacznie krótszy od okresu jej gospodarczej używalności.

Cechą charakterystyczną leasingu operacyjnego jest jego przedmiot. Stanowią go głównie rzeczy, które leasingodawca przekazuje do używania kolejno kilku korzystającym, aby odzyskać całość nakładów poniesionych na jego zakup. W kręgu zainteresowań finansującego są więc przede wszystkim przedmioty, które po zakończeniu krótkoterminowego leasingu będzie mógł oddać w kolejny leasing, bądź bez problemu sprzedać. Istnieje w tej umowie opcja przeniesienia prawa własności przedmiotu leasingu na korzystającego po upływie terminu, na jaki leasing operacyjny był zawarty. Finansujący może tego dokonać na podstawie klauzuli wykupu, dołączonej do umowy leasingu lub innej, odrębnej umowy. Leasing operacyjny cieszy się w Polsce dużą popularnością. Odwrotnie niż w przypadku leasingu finansowanego, i zgodnie ze stanem faktycznym, przedmiot umowy zaliczany jest do składników majątku finansującego i to on dokonuje odpisów amortyzacyjnych środka. Dzięki leasingowi operacyjnemu, leasingobiorca pozyskuje niezbędne dobro inwestycyjne, płacąc przy tym niższy podatek dochodowy, gdyż stanowiące koszty uzyskania przychodu raty leasingowe obniżają podstawę opodatkowania.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top