Szukaj haseł:

Marszałek Sejmu

to organ Sejmu, wybierany spośród grona posłów najwyższy przedstawiciel Sejmu, strzegący jego praw i przewodniczący jego pracom, a także obradom Zgromadzenia Narodowego, pełni funkcję Prezydenta RP w okresie gdy nie może on sprawować swojej funkcji, wraz z wicemarszałkami Sejmu tworzy Prezydium Sejmu.

Przepisy dotyczące obowiązków i kompetencji, a także zasad sprawowania funkcji Marszałka Sejmu zawiera Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483) oraz Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. – Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. 2019 poz. 1028).

Kompetencje Marszałka Sejmu:

 1. sprawuje funkcję Prezydenta RP w okresie niemożności sprawowania tego urzędu przez Prezydenta, a także w sytuacji:

– śmierci Prezydenta Rzeczypospolitej,

– zrzeczenia się urzędu przez Prezydenta Rzeczypospolitej,

– stwierdzenia nieważności wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej lub innych przyczyn nieobjęcia urzędu po wyborze,

– uznania przez Zgromadzenie Narodowe trwałej niezdolności Prezydenta Rzeczypospolitej do sprawowania urzędu ze względu na stan zdrowia, uchwałą podjętą większością co najmniej 2/3 głosów ustawowej liczby członków Zgromadzenia Narodowego,

– złożenia Prezydenta Rzeczypospolitej z urzędu orzeczeniem Trybunału Stanu;

 1. przekazuje Senatowi ustawę uchwaloną przez Sejm, a następnie przekazuje ją Prezydentowi;
 2.  przedstawia Prezydentowi RP opinię w zakresie skrócenia kadencji Sejmu;
 3. może nakazać natychmiastowe zwolnienie posła zatrzymanego na gorącym uczynku przestępstwa;
 4. może złożyć wniosek o podjęcie przez Sejm uchwały o pociągniecie posła do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu;
 5. zarządza wybory Prezydenta RP;
 6. może składać wnioski do Trybunału Konstytucyjnego;
 7. przedstawia Prezydentowi ustawę budżetową lub ustawę o prowizorium budżetowym;
 8. zwołuje posiedzenia Sejmu;
 9. czuwa nad tokiem i terminowością prac Sejmu i jego organów;
 10. zwołuje Konwent Seniorów i przewodniczy jego obradom;
 11. nadaje bieg inicjatywom ustawodawczym i uchwałodawczym oraz wnioskom organów państwa skierowanym do Sejmu, po zasięgnięciu opinii Prezydium Sejmu;
 12. nadaje bieg dokumentom przedkładanym w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej;
 13. oraz inne, wskazane w Konstytucji, Regulaminie Sejmu i innych ustawach.

Kandydata na Marszałka Sejmu może zgłosić grupa co najmniej 15 posłów. Marszałka wybiera Sejm bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Marszałek zarządza wybory wicemarszałków Sejmu. Marszałka odwołuje Sejm na wniosek złożony przez grupę co najmniej 46 posłów.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top