Szukaj haseł:

Mediacja w postępowaniu administracyjnym

 to rodzaj niejawnego postępowania uregulowany w Dziale II, Rozdziale 5a Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 1960 nr 30 poz. 168, e zm.), w art. 96a – 96n, polegający na podjęciu dobrowolnej próby wyjaśnienia i rozważenia okoliczności faktycznych i prawnych sprawy oraz dokonaniu ustaleń dotyczących jej załatwienia w granicach obowiązującego prawa, w tym przez wydanie decyzji lub zawarcie ugody.

Uczestnikami administracyjnego postępowania mediacyjnego mogą być same jego strony lub strona lub strony oraz organ prowadzący postępowanie. Wszczęcie mediacji następuje z urzędu lub na wniosek strony, w którym może ona wskazać mediatora. Organ administracji publicznej, zawiadamiając o możliwości przeprowadzenia mediacji, musi uzyskać zgodę stron na jej przeprowadzenie, a także zwrócić się do nich o dokonanie wyboru mediatora. Na wyrażenie zgody oraz wybór mediatora strony mają 14 dni od dnia doręczenie im tego zawiadomienia. Jeśli strony nie wybrały mediatora – jego wyboru dokonuje organ. W braku wyrażenia zgody w tym terminie, mediacji nie przeprowadza się. Natomiast po jej wyrażeniu, organ administracji publicznej wydaje postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji, które doręcza stronom oraz innemu organowi, jeśli wymagają tego przepisy prawa, i odracza rozpatrzenie sprawy na okres 2 miesięcy (przepisy dopuszczają wydłużenie tego okresu maksymalnie o 1 miesiąc). Jeśli mediacja nie przyniesie realizacji zamierzonych celów w tych terminach, wówczas organ postanawia o jej zakończeniu i załatwia sprawę.

Natomiast gdy w wyniku mediacji zostaną poczynione zgodne ustalenia w zakresie załatwienia sprawy, mediator zamieszcza je w protokole z przebiegu mediacji, a organ administracji publicznej załatwia sprawę zgodnie z tymi ustaleniami. Protokół z przebiegu mediacji zawiera również:

– informację nt. czasu i miejsca jej przeprowadzenia;

– imiona i nazwiska uczestników mediacji oraz ich adresy, oraz/lub nazwę i siedzibę podmiotów innych niż osoby fizyczne, jeśli są uczestnikami mediacji;

– imię, nazwisko i adres mediatora;

– podpis mediatora oraz uczestników mediacji, a jeżeli którykolwiek z uczestników mediacji nie może podpisać protokołu, wzmiankę o przyczynie braku podpisu.

Zgodnie z art. 96m § 3 K.p.a.: „Mediator niezwłocznie przedkłada protokół z przebiegu mediacji organowi administracji publicznej w celu włączenia go do akt sprawy i doręcza odpis tego protokołu uczestnikom mediacji”.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top