Szukaj haseł:

Mienie

To cywilnoprawna definicja własności i innych praw majątkowych. Regulacje dotyczące mienia zostały skumulowane w Księdze pierwszej, Tytule III Kodeksu cywilnego, w art. 44 – 55⁴. W art. 45 Kodeks cywilny (dalej: k.c.) wyjaśnia, że pod pojęciem rzeczy rozumie wyłącznie przedmioty materialne. Natomiast nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności (art. 46). Ustawa precyzuje również, czym w jej rozumieniu są nieruchomości rolne. To nieruchomości, które są lub mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, nie wyłączając produkcji ogrodniczej, sadowniczej i rybnej (art. 46¹).

Co istotne, w zakresie definicji mienia, zgodnie z art. 47 k.c., częścią składową rzeczy jest wszystko, co nie może być od niej odłączone bez jej uszkodzenia lub istotnej zmiany jej całości albo bez uszkodzenia lub istotnej zmiany przedmiotu odłączonego. Taka część nie może być odrębnym przedmiotem własności, ani innych praw rzeczowych. Generalną zasadą jest, że do części składowych gruntu należą budynki i inne urządzenia trwale z nim związane, w tym drzewa i inne rośliny od chwili zasadzenia lub zasiania. Jak stanowi art. 50 k.c., za części składowe nieruchomości uważa się także prawa związane z jej własnością. Kodeks, w art. 51 wyjaśnia pojęcie przynależności, pod którym rozpoznaje rzeczy ruchome, niezbędne do korzystania z innej rzeczy – rzeczy głównej, zgodnie z jej przeznaczeniem. Zasadniczo również, czynność prawna mająca za przedmiot rzecz główną, odnosi skutek także względem przynależności.

Najistotniejszą, z punktu widzenia obrotu gospodarczo-prawnego, regulacją w zakresie mienia, jest przepis art. 55¹ k.c. Zawiera on bowiem definicję przedsiębiorstwa, pod którym rozpoznaje zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej.

Kodeks cywilny wyjaśnia również, czym jest mienie państwowe. To własność i inne prawa majątkowe, przysługujące Skarbowi Państwa albo innym państwowym osobom prawnym. Ochrona mienia jest gwarantowana konstytucyjnie. Zgodnie bowiem z art. 64 Konstytucji:

Każdy ma prawo do własności, innych praw majątkowych oraz prawo dziedziczenia. Własność, inne prawa majątkowe oraz prawo dziedziczenia podlegają równej dla wszystkich ochronie prawnej. Własność może być ograniczona tylko w drodze ustawy i tylko w zakresie, w jakim nie narusza ona istoty prawa własności” (Dz.U. 1997, nr 78, poz. 483).

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top