Szukaj haseł:

Milczące załatwienie sprawy administracyjnej

 to sposób załatwienia sprawy administracyjnej uregulowany w Dziale II, Rozdziale 8a Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 1960 nr 30 poz. 168, ze zm.), w art. 122a – 122h, przejawiający się brakiem podjęcia określonego działania przez organ, brakiem użycia przysługującego mu uprawnienia w sprawie, a zaniechania te traktowane są jak udzielenie przez ten organ odpowiedzi i załatwienie sprawy.

Zgodnie z art. 122a § 2 K.p.a.: „Sprawę uznaje się za załatwioną milcząco w sposób w całości uwzględniający żądanie strony, jeżeli w terminie miesiąca od dnia doręczenia żądania strony właściwemu organowi administracji publicznej albo innym terminie określonym w przepisie szczególnym organ ten:

1) nie wyda decyzji lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie (milczące zakończenie postępowania) albo

2) nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji (milcząca zgoda)”.

Milczące załatwienie sprawy administracyjnej następuje w dniu następnym po dniu, w którym upłynął termin na wydanie ww. decyzji, postanowienia lub wniesienie sprzeciwu (chyba, że organ doręczy wcześniej stronie zawiadomienie o braku sprzeciwu – bo wówczas milczące załatwienie sprawy następuje z dniem tego doręczenia). W aktach sprawy zamieszcza się informację o takim załatwieniu sprawy, wraz ze wskazaniem treści rozstrzygnięcia i jego podstawy prawnej. W przypadku wydania przez organ decyzji uchylającej zaskarżoną decyzję w całości z powodu wydania jej przez organ I instancji z naruszeniem przepisów postępowania, miesięczny termin, o którym mowa w art.  122a § 2 biegnie od dnia doręczenia organowi pierwszej instancji akt sprawy wraz z decyzją uchylającą.

Zaświadczenia o milczącym załatwieniu sprawy administracyjnej wydaje organ administracji publicznej na wniosek strony. Zawiera ono:

1) oznaczenie organu administracji publicznej oraz stron postępowania;

2) datę wydania zaświadczenia;

3) powołanie podstawy prawnej;

4) treść rozstrzygnięcia;

5) datę milczącego załatwienia sprawy;

6) pouczenie o możliwości wniesienia zażalenia na milczące załatwienie sprawy;

7) podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego pracownika organu upoważnionego do wydania zaświadczenia, a jeżeli zaświadczenie zostało wydane w formie dokumentu elektronicznego – kwalifikowany podpis elektroniczny.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top