Szukaj haseł:

Naczelnik urzędu skarbowego

Jest organem podatkowym pierwszej instancji, a także organem Krajowej Administracji Skarbowej.

Do jego zadań należy: ustalanie, określanie, pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych oraz innych należności na podstawie odrębnych przepisów; pobór należności celnych oraz innych opłat, związanych z przywozem i wywozem towarów; wykonywanie zadań wierzyciela należności pieniężnych; wykonywanie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych oraz wykonywanie zabezpieczenia należności pieniężnych; zapewnienie obsługi i wsparcia podatnika i płatnika w prawidłowym wykonywaniu obowiązków podatkowych; prowadzenie ewidencji podatników i płatników; wykonywanie kontroli podatkowej oraz czynności sprawdzających; współpraca  w zakresie wymiany informacji podatkowych i finansowych z państwami członkowskimi Unii Europejskiej oraz z państwami trzecimi, określonych przepisami prawa międzynarodowego; rozpoznawanie, wykrywanie i zwalczanie przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych, zapobieganie tym przestępstwom i wykroczeniom oraz ściganie ich sprawców, w zakresie określonym w Kodeksie karnym skarbowym i w ustawie o rachunkowości, oraz wykonywanie kar i środków karnych oraz wykonywanie zabezpieczania kar i środków karnych w zakresie zakreślonym przepisami Kodeksu karnego wykonawczego oraz Kodeksu karnego skarbowego, a także wykonywanie innych, określonych w przepisach tej ustawy oraz odrębnych przepisach, zadań (art. 28 ust. 1 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, Dz.U. 2016 poz. 1947).

Naczelnik urzędu skarbowego posiada również szereg uprawnień, m.in.: składa do sądu wniosek o wpis hipoteki przymusowej w zakresie zobowiązań podatkowych, stanowiących dochód jednostki samorządu terytorialnego pobieranych przez urzędy skarbowe. Posiada kompetencje do wydawania wypisu z rejestru zastawów skarbowych i do przetwarzania danych zawartych w tym rejestrze. Ma również uprawnienie do wystąpienia do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z żądaniem sporządzenia i przekazania informacji o składkach płatnika i ubezpieczonego. Udziela imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej pracownikom izby administracji skarbowej go obsługującej.

Nie zawsze może on jednak wykonywać zadania i uprawnienia przypisane do swojego urzędu. Zgodnie z art. 131 § 1 Ordynacji podatkowej:

„Naczelnik urzędu skarbowego podlega wyłączeniu od załatwiania spraw dotyczących zobowiązań podatkowych lub innych spraw normowanych przepisami prawa podatkowego, w przypadku gdy sprawa dotyczy:

  1. naczelnika urzędu skarbowego albo jego zastępcy;
  2. dyrektora izby administracji skarbowej albo jego zastępcy;
  3. małżonka, rodzeństwa, wstępnych, zstępnych albo powinowatych do drugiego stopnia osób wymienionych w pkt 1 albo 2;
  4. osoby związanej stosunkiem przysposobienia, opieki lub kurateli z osobą wymienioną w pkt 1 albo 2;
  5. podmiotu, z którym osoby wymienione w pkt 1– 4 pozostają w takim stosunku prawnym, że rozstrzygnięcie sprawy może mieć wpływ na ich prawa lub obowiązki” (Dz.U. 2019 poz. 900).
Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top