Szukaj haseł:

Naczelny Sąd Administracyjny

Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) – stanowi najwyższą instancję sądownictwa administracyjnego, jest organem drugiej instancji dla spraw rozpatrywanych w I instancji przez wojewódzkie sądy administracyjne.

W skład NSA wchodzą: Prezes NSA, wiceprezesi oraz sędziowie. Sprawuje kontrolę  działalności administracji publicznej pod względem zgodności z Konstytucją RP, prawem unijnym i ustawami. Jego kontroli podlegają organy samorządu terytorialnego i zawodowego (np. Naczelna Izba Lekarska), terenowe organy administracji rządowej oraz inne podmioty w zakresie wykonywania funkcji administracji publicznej. Zgodnie z art. 15 §1 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, do właściwości NSA należy:

  1. rozpoznanie środków odwoławczych od orzeczeń wojewódzkich sądów administracyjnych (WSA), stosownie do przepisów ustawy;
  2. podejmowanie uchwał mających na celu wyjaśnienie przepisów prawa, które wywołały rozbieżność w orzecznictwie sądów administracji;
  3. podejmowanie uchwał zawierających rozstrzygnięcie zagadnień prawnych budzących poważne wątpliwości w konkretnej sprawie sądowo-administracyjnej;
  4. rozstrzygnięcie sporów o właściwości między organami jednostek samorządu terytorialnego i między samorządowymi kolegiami odwoławczymi, jeżeli odrębna ustawa nie stanowi inaczej, oraz spory pomiędzy organami tych jednostek a organami administracji rządowej;
  5. rozpoznanie innych spraw należących do właściwości NSA na mocy odrębnych ustaw.

NSA orzeka w składzie trzech sędziów przy rozpoznawaniu skargi kasacyjnej, rozstrzygnięciu sporu o właściwość, rozpoznawaniu skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. Na posiedzeniu niejawnym orzeka w składzie jednego sędziego z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawach. Orzeczenia w sprawach podejmowania uchwał, zgodnie z art. 264 § 1 p.p.s.a,  wydawane są w składzie siedmiu sędziów, całej izby lub w pełnym składzie.

NSA jest podzielony na trzy Izby: Finansową, Gospodarczą oraz Ogólno-administracyjną. Pracami każdej z nich kieruje wiceprezes wyznaczony przez Prezesa NSA, który za zgodą Kolegium NSA tworzy i znosi wydziały w Izbach.

Naczelny Sąd Administracyjny został powołany do życia Ustawą z dnia 31 stycznia 1980 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym oraz o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 1980, nr 4, poz. 8). Ustawa z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym (Dz.U. 1995, nr 74, poz. 368) uchyliła jej obowiązywanie, sama tracąc moc obowiązującą z dniem 1 stycznia 2004 r. Tego dnia zaczęła obowiązywać Ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz.U. 2002, nr 153, poz. 1269), w która stanowi, że NSA sprawuje  wymiar  sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej oraz rozstrzyganie sporów kompetencyjnych i o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego, samorządowymi kolegiami odwoławczymi i między tymi organami a organami administracji rządowej, a także sprawuje nadzór nad działalnością wojewódzkich sądów administracyjnych w zakresie orzekania.

 

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top