Szukaj haseł:

Nadzór nad działalnością pożytku publicznego

nadzor-nad-dzialalnoscia-pozytku-publicznego

Nadzór nad działalnością pożytku publicznego – to nadzór sprawowany nad tą działalnością tych organizacji, sprawowany przez Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego, w zakresie ich ustawowych uprawnień, obowiązków i wymogów. Regulacje dotyczące tego nadzoru zawarto w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003 Nr 96 poz. 873, ze zm.).

Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego może zarządzić kontrolę organizacji pożytku publicznego w ww. zakresie z urzędu lub na wniosek organu administracji publicznej, organizacji pozarządowej lub osób prawnych, jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielni socjalnych, spółek akcyjnych i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz klubów sportowych będących spółkami, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników. Jej przeprowadzenie może powierzyć wojewodzie lub Dyrektorowi Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Kontrolę przeprowadzają osoby posiadające imienne upoważnienie Przewodniczącego Komitetu określające kontrolowaną organizację pożytku publicznego i podstawę prawną do podjęcia kontroli. W przypadku powierzenia przeprowadzenia kontroli wojewodzie lub Dyrektorowi ww. instytutu, pisemne upoważnienie wydają te organy. Czas trwania wszystkich kontroli w jednym roku kalendarzowym nie może przekraczać 24 dni roboczych. Jeżeli wyniki kontroli wykazały rażące naruszenie przepisów prawa przez organizację pożytku publicznego, można przeprowadzić powtórną kontrolę wobec tej organizacji w tym samym zakresie przedmiotowym w danym roku kalendarzowym, a czas jej trwania nie może przekraczać 7 dni. Czasu tego nie wlicza się do limitu 24 dni, o którym mowa wyżej.

Kontrolerzy mają prawo wstępu na teren nieruchomości lub jej części, na którym jest prowadzona działalność organizacji pożytku publicznego, oraz żądania pisemnych lub ustnych wyjaśnień, okazania dokumentów lub innych nośników informacji, a także udostępniania danych mających związek z przedmiotem kontroli.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top