Szukaj haseł:

Nadzwyczajne środki zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym

Nadzwyczajne środki zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym – to środki kontroli i ewentualnej eliminacji ostatecznych i prawomocnych decyzji wydanych w postępowaniu administracyjnym. Mają na celu usunięcie wady wydanej decyzji ostatecznej lub całkowite wyeliminowanie z obrotu prawnego wadliwej decyzji, a więc strona może skorzystać z nadzwyczajnych środków zaskarżenia w przypadku zakończenia postępowania administracyjnego ostateczną decyzją administracyjną, czyli taką, od której nie istnieje możliwość złożenia odwołania.

Do nadzwyczajnych środków zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym należą:

 • wniosek o wznowienie postępowania;
 • wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji.

Przesłanki do wznowienia postępowania występują gdy:

 1. dowody, które były podstawą ustaleń okazały się fałszywe;
 2. decyzja została wydana w wyniku przestępstwa;
 3. decyzja została wydana przez pracownika lub organ administracji publicznej, który powinien zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego podlegać wyłączeniu, np. osoba, która złożyła wniosek była w związku małżeńskim z pracownikiem administracji, który wydał daną decyzję;
 4. strona bez własnej winy nie brała udziału w postępowaniu;
 5. wyjdą na jaw nowe dowody lub nowe okoliczności faktyczne, które okażą się istotne dla sprawy;
 6. decyzja została wydana bez wymaganego prawem stanowiska innego organu;
 7. zagadnienie wstępne zostało rozstrzygnięte przez właściwy organ lub sąd odmiennie od oceny przyjętej przy wydawaniu decyzji (jeśli zawieszenie postępowania mogłoby spowodować niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzkiego albo poważną szkodę dla interesu społecznego);
 8. decyzja została wydana w oparciu o inną decyzję lub orzeczenie sądu, które zostało następnie zmienione lub uchylone.

Wznowienie postępowania może nastąpić zarówno z urzędu, jak i na wniosek strony. Organ, który rozpatruje wniosek o wznowienie postepowania wydaje w tej sprawie decyzję o uchyleniu lub odmowie uchylenia skarżonej decyzji. Przy wystąpieniu przesłanek wskazanych w p. a) i b), uchylenie decyzji może nastąpić, jeżeli od dnia doręczenia lub ogłoszenia stronie decyzji nie upłynęło 10 lat. W pozostałych przypadkach termin ten wynosi 5 lat.

Postępowanie może być wznowione również w sytuacji, gdy Trybunał Konstytucyjny orzekł niezgodność z Konstytucją, umową międzynarodowa lub ustawą, aktu, na podstawie którego wydano decyzję.

Podanie o wznowienie wnosi się do organu administracji publicznej, który wydał decyzję w pierwszej instancji, w terminie jednego miesiąca od dnia, w którym strona dowiedziała się o okolicznościach umożliwiających wznowienie postępowania.

Wydana w postępowaniu administracyjnym decyzja może zostać nie tylko uchylona, ale i zmieniona. O uchyleniu lub zmianie decyzji decyduje organ, który ją wydał lub przez organ wyższej instancji, gdy przemawia za tym ważny interes społeczny lub strony.

Wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji może zostać skutecznie złożony gdy wystąpi któraś z przesłanek:

 1. decyzja została wydana z naruszeniem przepisów o właściwości (wady materialno-prawne);
 2. została wydana bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa;
 3. dotyczy sprawy, w której wydano już decyzję lub została załatwiona milcząco (wtedy liczy się pierwsze rozstrzygnięcie);
 4. została skierowana do osoby niebędącej stroną w sprawie;
 5. zachodzi obiektywna niemożliwość wykonania decyzji;
 6. wywołałaby jakikolwiek czyn zagrożony karą;
 7. zawiera wadę powodującą jej nieważność z mocy prawa.

 

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top