Szukaj haseł:

Nadzwyczajne środki zaskarżenia w postępowaniu cywilnym

Nadzwyczajne środki zaskarżenia w postępowaniu cywilnym – to środki, za pomocą których można wzruszyć prawomocne orzeczenia wydane w procesie cywilnym. Zalicza się do nich:

  1. skargę kasacyjną – może być wniesiona od wydanego przez sąd drugiej instancji prawomocnego wyroku lub postanowienia w przedmiocie odrzucenia pozwu lub umorzenia postępowa kończącego postępowanie w sprawie strony. Wnosi się ją do Sądu Najwyższego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej, a uprawnionymi do tego są: strona, Prokurator Generalny, Rzecznik Praw Obywatelskich lub Rzecznik Praw Dziecka.

Podstawą do wniesienia skargi jest naruszenie prawa materialnego przez błędną wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie przepisu prawa oraz naruszenie przepisów postępowania, jeżeli miało to istotny wpływ na wynik sprawy. Podstawą skargi nie mogą być zarzuty dotyczące ustalenia faktów lub oceny dowodów. Skarga kasacyjna jako pismo procesowe musi zawierać oznaczenie orzeczenia, w sprawie którego jest wnoszona. Należy przy tym wskazać, czy jest ono zaskarżone w całości czy tylko w części, jaka jest podstawa kasacji oraz podać jej uzasadnienie. Zawierając wniosek o uchylenie lub uchylenie i zmianę orzeczenia, niezbędne jest oznaczenie zakresu żądania zmiany i uchylenia. Strona wnosząca skargę powinna być reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika, z uwagi na przymus adwokacko-radcowski. Wniesienie skargi kasacyjnej jest niedopuszczalne w sprawach o prawa majątkowe, gdy wartość przedmiotu zaskarżenia nie przekracza 50 000 zł, a w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych nie niższa 10 000 zł, oraz w sprawach rozwodowych i o alimenty.

2. skargę o wznowienie postępowania – może zostać wniesiona, jeśli postępowanie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem, lecz zaistniały enumeratywnie wymienione przesłanki:

  • wyrok został oparty na dokumencie podrobionym lub przerobionym, albo na skazującym wyroku karnym, który został uchylony;
  • wyrok został wydany za sprawą przestępstwa;
  • wykryto prawomocny wyrok, dotyczący tego samego stosunku prawnego albo wykryto istotnt dla sprawy okoliczności faktyczne lub środki dowodowe;
  • wydanie wyroku nastąpiło na podstawie aktu normatywnego, który został uznany przez Trybunał Konstytucyjny za niezgodny z Konstytucją, ratyfikowaną umowa międzynarodową lub z ustawą;
  • w składzie orzekającym uczestniczyła osoba nieuprawniona albo orzekał sędzia, którego wyłączenia mogła domagać się strona;
  • strona nie miała zdolności sądowej lub procesowej albo była nienależycie reprezentowana, bądź była pozbawiona możliwości działania.

3. skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia – skarga może być podniesiona, jeśli przez wydanie wyroku sądu drugiej instancji, kończącego postępowanie w sprawie, stronie została wyrządzona szkoda, a zmiana lub uchylenie w drodze przysługujących stronie środków prawnych nie było i niej jest możliwe. Skarga powinna być oparta na zarzutach naruszeniach prawa materialnego lub przepisów postępowania, które spowodowały niezgodność wyroku z prawem. Podstawą skargi nie mogą być zarzuty dotyczące ustalenia faktów lub oceny dowodów.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top