Szukaj haseł:

Nadzwyczajne środki zaskarżenia w postępowaniu karnym

Nadzwyczajne środki zaskarżenia w postępowaniu karnym – to instytucje prawne przysługujące stronom i uczestnikom tego postępowania do wzruszenia zapadłego w nim rozstrzygnięcia. Zmiany lub uchylenia tego rozstrzygnięcia może dokonać organ wyższej instancji nad tym, który wydał skarżone rozstrzygnięcie.

Środki zaskarżenia dzieli się na zwyczajne oraz nadzwyczajne. Pierwsze z nich wnosi się od nieprawomocnych rozstrzygnięć wydanych w postępowaniu karnym, drugie, czyli skarga kasacyjna oraz wniosek o wznowienie postępowania, przysługują od rozstrzygnięć prawomocnych.

Nadzwyczajne środki zaskarżenia to:

1. Kasacja zwyczajna i nadzwyczajna

Kasacja zwyczajna – może być wniesiona tylko od prawomocnego wyroku sądu odwoławczego kończącego postępowanie, dodatkowo od prawomocnego postanowienia sądu odwoławczego o umorzeniu postępowania i zastosowaniu środka zabezpieczającego określonego w art. 93a Kodeksu karnego (elektroniczna kontrola miejsca pobytu, terapia, terapia uzależnień, pobyt w zakładzie psychiatrycznym).

Zaskarżeniu podlega tylko prawomocny wyrok oraz wyżej wspomniane postanowienia. Kasacja nie wstrzymuje wykonania kary, ani środka zabezpieczającego. W przypadku wniesienia skargi do Sądu Najwyższego (SN) może on wstrzymać wykonanie wyroku lub zaskarżonego orzeczenia, np. odwołanie warunkowo przedterminowego zwolnienia. Wstrzymanie wykonania orzeczenia może być połączone np. z zastosowaniem poręczenia lub zakazem opuszczania kraju. Celem takiego zabiegu jest ochrona przed pozostawieniem oskarżonego na wolności. Kasacja zwyczajna dostępna jest dla wszystkich stron procesowych, w następstwie spełnienia następujących warunków:

  • wyczerpania toku instancji – musiało wcześniej istnieć podlegające zaskarżeniu orzeczenie sądu pierwszej instancji;
  • gravamen- zaskarżenie jedynie rozstrzygnięcia naruszającego prawo odwołującego się lub szkodzącego jego interesom, chyba że kasacja wnoszona jest przez oskarżyciela publicznego;
  • wystąpienie przesłanek przymusu adwokacko-radcowskiego – kasacja musi być sporządzona przez profesjonalnego obrońcę lub pełnomocnika;
  • zachowania terminów – wynoszących 7 dni na zgłoszenie do sądu odwoławczego od daty skarżonego orzeczenia, chyba że ustawa przewiduje doręczenie orzeczenia, wtedy 30 dni od daty doręczenia;
  • wniesienie opłaty od kasacji – 450 zł, gdy w pierwszej instancji orzekał sąd rejonowy i 750 zł gdy orzekał sąd okręgowy.

Kasacja nadzwyczajna – mogą ją wnieść tylko trzy organy państwowe: Minister Sprawiedliwości (Prokurator Generalny), Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Rzecznik Praw Dziecka. Stosuje się ją w stosunku do każdego prawomocnego orzeczenia sądu kończącego postępowanie.

2. Wniosek o wznowienie postępowania sądowego – jego celem jest usunięcie uchybień w dużym stopniu niezależnych od sądu. Wnoszony jest przez strony lub osoby najbliższe (np. w razie śmierci skazanego). Jeżeli nie pochodzi on od prokuratora, to powinien być sporządzony i podpisany przez profesjonalnego obrońcę lub pełnomocnika. Wniosek wnoszony jest, jeśli wystąpi jedna z następujących przesłanek:

  • propter crimina – w związku z postępowaniem dopuszczono się przestępstwa i istnieje uzasadniona podstawa, ze wpłynęło ono na treść orzeczenia;
  • propter noviter producta – wyszły na jaw nowe i istotne dowody w sprawie;
  • propter decreta – tylko na korzyść oskarżonego, gdy Trybunał Konstytucyjny orzekł niezgodność przepisu, na podstawie którego wydano orzeczenie, z Konstytucją, ratyfikowaną umową międzynarodową lub ustawą;
  • propter deserere litatem – gdy wystąpiło wycofanie się strony z istotnego porozumienia, np. gdy świadek koronny nie potwierdza już swoich zeznań;
  • propter sententiam in absentia – wydanie orzeczenia poza wiedzą oskarżonego, jeżeli rozprawę rozpoznano pod nieobecność oskarżonego, któremu nie doręczono zawiadomienia o terminie rozprawy lub posiedzenia lub doręczono je w inny sposób niż osobiście;
Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top