Szukaj haseł:

Nadzwyczajne środki zaskarżenia w postępowaniu podatkowym

Nadzwyczajne środki zaskarżenia w postępowaniu podatkowym – to szczególne formy zaskarżania decyzji podatkowych. Podstawową jest bowiem odwołanie. Jak stanowi art. 128 Ordynacji podatkowej:

„Decyzje, od których nie służy odwołanie w postępowaniu podatkowym, są ostateczne. Uchylenie lub zmiana tych decyzji, stwierdzenie ich nieważności oraz wznowienie postępowania mogą nastąpić tylko w przypadkach przewidzianych w niniejszej ustawie oraz w ustawach podatkowych” (Dz.U. 1997, Nr 137, poz. 926, ze zm.).

Ostateczną decyzję wydaną w postępowaniu podatkowym można wzruszyć jedynie za pomocą nadzwyczajnych środków zaskarżenia. Procedurę tę uruchamia się wnioskiem o wznowienie postępowania podatkowego, o stwierdzenie nieważności decyzji albo o uchylenie lub zmianę decyzji ostatecznej. Wniosek o wznowienie postępowania – następuje jedynie na żądanie strony, która składa go za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w I instancji, w terminie miesiąca liczonego od dnia, w którym strona dowiedziała się o okoliczności stanowiącej podstawę do wznowienia postepowania. Postępowanie może wznowić w drodze postanowienia organ, który wydał decyzję w ostatniej instancji. Postanowienie służy również organowi do odmowy wznowienia postępowania. O dopuszczalności wznowienia postępowania decyduje wystąpienie jednej z przesłanek zawartych w art. 145 Kodeksu postępowania administracyjnego lub art. 240 Ordynacji podatkowej.

Stwierdzenie nieważności decyzji – to środek zaskarżenia, który przysługuje od decyzji lub postanowienia, które:

  • zostały wydane przez niewłaściwy organ,
  • zostały wydane bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa,
  • dotyczą sprawy już wcześniej rozstrzygniętej inną decyzją ostateczną albo sprawy którą załatwiono milcząco,
  • zostały skierowane do podmiotu niebędącego stroną,
  • były niewykonalne w dniu ich wydania i jej niewykonalność ma charakter trwały,
  • w przypadku ich wykonania wywołałaby czyn zagrożony karą,
  • zawierają wadę powodującą swoją nieważność z mocy prawa.

Wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji lub postanowienia wnosi się do organu wyższego stopnia nad organem, który je wydał. Wyjątek stanowią akty wydane przez ministra lub samorządowe kolegium odwoławcze – bowiem w ich sprawie wniosek składa się do tych właśnie organów.

Decyzję prawidłową lub dotkniętą wadami niekwalifikowanymi można wzruszyć w ramach postępowania o jej zmianę lub uchylenie, gdy przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony. Postępowanie to można uruchomić w sprawie:

  • uchylenia lub zmiany decyzji nietworzącej praw dla stron;
  • uchylenia lub zmiany decyzji tworzącej prawa dla strony;
  • nadzwyczajnego trybu uchylenia bądź zmiany decyzji.

Właściwym do zmiany lub uchylenia decyzji jest organ, który wydał decyzję jak i organ wyższego stopnia.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top