Szukaj haseł:

Nadzwyczajne środki zaskarżenia w sprawach o wykroczenia

Nadzwyczajne środki zaskarżenia w sprawach o wykroczenia

Nadzwyczajne środki zaskarżenia w sprawach o wykroczenia – to środki nadzoru nad orzecznictwem w sprawach o wykroczenia, służące kontroli i wzruszaniu prawomocnych orzeczeń, czyli wyroków i postanowień kończących postępowanie sądowe w sprawach o wykroczenia. Należą do nich: kasacja i wznowienie postępowania.

1)Kasacja – to środek zaskarżenia, który można wnieść od każdego prawomocnego orzeczenia kończącego postępowanie sądowe, przysługujący :

a) Prokuratorowi Generalnemu i Rzecznikowi Praw Obywatelskich;

b) Zastępcy Prokuratora Generalnego do Spraw Wojskowych – w sprawach podlegających orzecznictwu sądów wojskowych;

c) Rzecznikowi Praw Dziecka – w sprawach naruszenia praw dziecka.

Wnosi się ją do Sądu Najwyższego. Jej wniesienie jest niedopuszczalne, jeśli wnoszona jest na niekorzyść obwinionego po upływie 3 miesięcy od daty uprawomocnienia się orzeczenia. Podstawami kasacji mogą być tylko uchybienia bezwzględne lub inne rażące naruszenie prawa. Sąd Najwyższy rozpoznaje kasację jednoosobowo, chyba że ustawa stanowi inaczej lub prezes Sądu Najwyższego zarządzi jej rozpoznanie w składzie 3 sędziów. Jeżeli kasacja dotyczy orzeczenia Sądu Najwyższego, podlega rozpoznaniu w składzie 7 sędziów, chyba że orzeczenie zostało wydane jednoosobowo, wówczas Sąd Najwyższy orzeka w składzie 3 sędziów. W kasacji należy podnieść, na czym polega zarzucane uchybienie. Kasację od wyroku Sąd Najwyższy rozpoznaje na rozprawie, a od postanowienia na posiedzeniu, rozpoznaje ją w granicach zaskarżenia i podniesionych zarzutów. Kasacja ma charakter suspensywności względnej, tzn. że Sąd Najwyższy może wstrzymać wykonanie zaskarżonego orzeczenia.

2. Wznowienie postępowania – jest nadzwyczajnym środkiem zaskarżenia, dotyczącym każdego prawomocnego orzeczenia kończącego postępowanie w sprawach o wykroczenia. Nie obowiązuje żaden termin na jego wniesienie. Wznowienie postępowania może nastąpić na wniosek strony, a po śmierci ukaranego – na wniosek jego osoby najbliższej. Wniosek o wznowienie obciążony jest przymusem adwokackim, co oznacza, ze jeśli nie pochodzi od prokuratora, musi zostać sporządzony i podpisany przez adwokata lub radcę prawnego. Wznowienie postępowania może nastąpić, jeśli w związku z postępowaniem dopuszczono się przestępstwa, a istnieją uzasadnione podstawy, że mogło to mieć wpływ na treść orzeczenia, np. fałszywe zeznania. Wniosek o wznowienie postępowania rozpoznaje jednoosobowo sąd okręgowy. W sprawie zakończonej orzeczeniem sądu okręgowego, jednoosobowo rozpoznaje sąd apelacyjny, a sądu apelacyjnego lub Sądu Najwyższego – Sąd Najwyższy w składzie 3 sędziów.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top