Szukaj haseł:

Nagrody i ulgi dla osadzonego w zakładzie karnym

Nagrody i ulgi dla osadzonego w zakładzie karnym

Nagrody i ulgi dla osadzonego w zakładzie karnym – zgodnie z Ustawą z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. 1997, nr 90, poz. 557, ze zm.), skazanemu wyróżniającemu się dobrym zachowaniem w czasie odbywania kary pozbawienia wolności mogą być przyznawane nagrody. Nagroda może być również przyznana skazanemu w celu zachęcenia go do poprawy zachowania. Nagrodami tymi są:

1) zezwolenie na dodatkowe lub dłuższe widzenie;

2) zezwolenie na widzenie bez osoby dozorującej;

3) zezwolenie na widzenie w oddzielnym pomieszczeniu, bez osoby dozorującej;

4) zatarcie wszystkich lub niektórych kar dyscyplinarnych;

5) nagroda rzeczowa lub pieniężna;

6) zezwolenie na widzenie bez dozoru, poza obrębem zakładu karnego, z osobą najbliższą lub osobą godną zaufania, na okres nieprzekraczający jednorazowo 30 godzin, przy czym liczba tych zezwoleń nie może przekroczyć 28 w roku;

7) zezwolenie na opuszczenie zakładu karnego bez dozoru, na okres nieprzekraczający jednorazowo 14 dni, przy czym liczba tych zezwoleń nie może przekroczyć 28 w roku;

8) pochwała;

9) zezwolenie na częstsze branie udziału w zajęciach kulturalno-oświatowych, z zakresu kultury fizycznej i sportu;

10) zezwolenie na przekazanie osobie wskazanej przez skazanego upominku;

11) zezwolenie na odbywanie widzeń we własnej odzieży;

12) zezwolenie na otrzymanie dodatkowej paczki żywnościowej;

13) zezwolenie na dokonywanie dodatkowych zakupów artykułów żywnościowych i wyrobów tytoniowych oraz przedmiotów dopuszczonych do sprzedaży w zakładzie karnym;

14) zezwolenie na telefoniczne porozumienie się skazanego ze wskazaną przez niego osobą na koszt zakładu karnego.

Skazanemu odbywającemu karę dożywotniego pozbawienia wolności nagroda wymieniona w p. 6 i 7 może być przyznana po odbyciu co najmniej 15 lat kary, a skazanemu odbywającemu karę 25 lat pozbawienia wolności albo karę dożywotniego pozbawienia wolności, w zakładzie karnym typu zamkniętego, a także skazanemu z zaburzeniami preferencji seksualnych odbywającemu karę pozbawienia wolności w zakładzie karnym typu zamkniętego za przestępstwo określone w art. 197–203 Kodeksu karnego, popełnione w związku z tymi zaburzeniami, tylko za zgodą sędziego penitencjarnego.

W wypadkach szczególnie uzasadnionych warunkami rodzinnymi lub osobistymi skazanego, nagrody mogą być stosowane jako ulgi, nie dotyczy to nagród wymienionych w p. 6 i 7. Ulgi przyznaje dyrektor zakładu karnego lub osoba przez niego upoważniona na prośbę skazanego lub osoby najbliższej albo na wniosek przełożonego skazanego.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top