Szukaj haseł:

Najem lokalu

To umowa nazwana w Kodeksie cywilnym, w Księdze trzeciej, Tytule XVII, Dziale I, Rozdziale II, w art. 680 – 692, na mocy której jedna ze stron, zwana wynajmującym, zobowiązuje się oddać drugiej, zwanej najemcą, nieruchomość lokalową do używania przez określony lub nieokreślony czas, w zamian za zapłatę w terminie ustalonego w tej umowie czynszu. Czynsz można określić w pieniądzach lub w innych świadczeniach. Odpowiednie zastosowanie do najmu lokalu mają przepisy o najmie.

Prawa i obowiązki stron umowy najmu lokalu:

a) najemca:

 • jest uprawniony do korzystania z lokalu;
 • jest zobowiązany do terminowego płacenia czynszu, korzystania z lokalu zgodnie z jego przeznaczeniem przy uwzględnieniu potrzeb innych mieszkańców i sąsiadów;
 • zwrotu lokalu w stanie niepogorszonym po zakończeniu umowy najmu;
 • w czasie trwania umowy jest zobowiązany do dokonywania drobnych nakładów, jak: naprawa podłóg, drzwi i okien, malowanie ścian, podłóg oraz wewnętrznej strony drzwi wejściowych oraz naprawa instalacji i urządzeń technicznych, zapewniających korzystanie ze światła, ogrzewania i wody;
 • ma prawo założyć w lokalu oświetlenie elektryczne, gaz, telefon, radio i inne podobne urządzenia, jeśli nie sprzeciwia się to aktualnym przepisom i nie zagraża bezpieczeństwu nieruchomości;
 • ma prawo do wypowiedzenia umowy najmu bez zachowania terminów wypowiedzenia, jeśli wady lokalu zagrażają zdrowiu najemcy lub jego domowników albo osób u niego zatrudnionych, nawet jeśli o wadach tych wiedział w chwili zawierania umowy;
 • zobowiązany jest stosować się do porządku domowego, chyba że ten sprzeczny jest z uprawnieniami wynikającymi z umowy.

b) wynajmujący:

 • ma prawo do terminowego uzyskiwania lub poboru czynszu od najemcy;
 • ma prawo do natychmiastowego wypowiedzenia umowy bez zachowania terminów wypowiedzenia, jeśli najemca rażąco lub uporczywie wykracza przeciw obowiązującemu porządkowi domowemu albo przez swoje niewłaściwe zachowanie czyni korzystanie z innych lokali w budynku uciążliwym;
 • ma prawo do natychmiastowego wypowiedzenia umowy bez zachowania terminów wypowiedzenia, jeśli najemca dopuszcza się zwłoki z zapłatą czynszu co najmniej za dwa pełne okresy płatności, z obowiązkiem do pisemnego powiadomienia najemcy o tym zamiarze i udzielenia mu dodatkowego miesięcznego terminu na zapłatę zaległości;
 • ma prawo do wypowiedzenia ustalonej w umowie stawki czynszu i jej podwyższenia, z zachowaniem co najmniej miesięcznego terminu wypowiedzenia, na koniec miesiąca kalendarzowego.

Obie strony umowy najmu lokalu zawartej na czas oznaczony, w której ustalono comiesięczny termin płatności czynszu, mogą ją wypowiedzieć w każdym czasie, najpóźniej na trzy miesiące naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Previous Article
Next Article
Back to top