Szukaj haseł:

Najem

To umowa nazwana w Kodeksie cywilnym, w Księdze trzeciej, Tytule XVII, Dziale I, Rozdziale I, w art. 659 – 679, na mocy której jedna ze stron, zwana wynajmującym, zobowiązuje oddać drugiej, zwanej najemcą, rzecz do używania przez określony lub nieokreślony czas, w zamian za zapłatę w terminie ustalonego w tej umowie czynszu. Czynsz można określić w pieniądzach lub w innych świadczeniach.

Jeśli przedmiotem najmu jest nieruchomość lub pomieszczenie, a strony zawierają go na czas dłuższy niż rok, to umowa powinna zostać zawarta na piśmie. W przeciwnym razie uznaje się, że została zawarta na czas nieokreślony. To samo domniemanie obowiązuje, gdy zawarto umowę najmu na czas dłuższy niż dziesięć lat, jak również gdy najem zawarli miedzy sobą przedsiębiorcy na czas dłuższy niż trzydzieści lat – po upływie tych terminów.

Do głównych obowiązków wynajmującego należy wydanie przedmiotu najmu najemcy w stanie przydatnym do umówionego użytku i utrzymywanie go w takim stanie w okresie trwania umowy, chyba że ulegnie on zniszczeniu z powodu okoliczności, za które nie ponosi on odpowiedzialności. Jeśli jest za nie odpowiedzialny, wówczas zobowiązany jest do przywrócenia stanu poprzedniego, czyli poprzedzającego zniszczenie.

Najemca zobowiązany jest ponosić drobne nakłady, jakie wynikają ze zwykłego używania przekazanej mu w najem rzeczy. Większe nakłady, bez których rzecz nie jest przydatna do umówionego użytku, obciążają wynajmującego. Najemca może wyznaczyć mu termin do wykonania niezbędnych nakładów, napraw, a po jego bezskutecznym upływie najemca może dokonać ich sam, lub zlecić ich wykonanie osobie trzeciej na koszt wynajmującego. Ujawnienie wad ograniczających przydatność przedmiotu, najmu uprawnia najemcę do wystąpienia z żądaniem obniżenia czynszu za okres trwania tych wad.

Najemcy przysługuje prawo do natychmiastowego wypowiedzenia umowy bez zachowania terminów wypowiedzenia, jeśli w chwili wydania mu rzeczy miała ona wady, które uniemożliwiają korzystanie z niej w sposób ustalony w umowie, albo gdy wady te powstały później, a wynajmujący mimo zawiadomienia nie usunął ich w odpowiednim terminie, albo jeśli wad tych usunąć nie można.

Najemca nie może domagać się obniżenia czynszu, ani wypowiedzieć najmu ze skutkiem natychmiastowym, jeśli o wadach tych wiedział w chwili zawarcia umowy. Najemca powinien używać rzeczy w sposób zgodny z umową, a gdy w umowie tego nie określono, w sposób odpowiadający jej właściwościom i przeznaczeniu. Bez zgody wynajmującego nie może czynić w rzeczy zmian sprzecznych z umową lub przeznaczeniem rzeczy, ani oddać jej w podnajem lub do bezpłatnego używania.

Wynajmujący może wypowiedzieć najem bez zachowania terminów wypowiedzenia, jeśli najemca dopuszcza się zwłoki z zapłatą czynszu co najmniej za dwa pełne okresy płatności. Obu stronom najmu przysługuje prawo do wypowiedzenia tej umowy z zachowaniem określonych w umowie terminów wypowiedzenia, jeśli została zawarta na czas nieoznaczony. Jeśli tych terminów nie określono, obowiązują ustawowe terminy wypowiedzenia:

  1. trzymiesięczny, którego koniec przypada na koniec kwartału kalendarzowego, jeśli ustalono w umowie płatność czynszu w odstępach dłuższych niż miesiąc;
  2. miesięczny, którego koniec przypada na koniec miesiąca kalendarzowego, jeśli płatność ustalono comiesięcznie;
  3. trzydniowy, jeśli płatność ustalono w krótszych odstępach;
  4. jednodniowy, jeśli najem jest dzienny.

W przypadku umowy zawartej na czas oznaczony, każda ze stron może ją wypowiedzieć w przypadkach określonych w umowie.

Zgodnie z art. 675 § 1 Kodeksu cywilnego:

Po zakończeniu najmu najemca obowiązany jest zwrócić rzecz wstanie niepogorszonym; jednakże nie ponosi odpowiedzialności za zużycie rzeczy będące następstwem prawidłowego używania (Dz. U. 1964 Nr 16 poz. 93, ze zm.).

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Previous Article
Next Article
Back to top