Szukaj haseł:

Najwyższa Izba Kontroli

Jest naczelnym organem kontroli państwowej, działającym na zasadach kolegialności w podejmowaniu kluczowych decyzji, samej podlegając nadzorowi Sejmu, któremu zobowiązana jest przedkładać: analizę wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej, opinię w przedmiocie absolutorium dla Rady Ministrów oraz informacje o wynikach kontroli, wnioski i wystąpienia, jakie zostały określone w ustawie. Każdego roku przedstawia Sejmowi sprawozdanie ze swojej działalności. NIK działa w granicach określonych Konstytucją RP, ustawą o NIK, statut oraz zarządzenia Prezesa NIK.

Do zadań NIK, zgodnie z art. 203 ust. 1 Konstytucji RP, należy sprawowanie kontroli nad działalnością organów administracji rządowej, Narodowego Banku Polskiego, państwowych osób prawnych i innych państwowych jednostek organizacyjnych z punktu widzenia legalności, gospodarności, celowości i rzetelności. W takim samym zakresie NIK może również kontrolować działalność organów samorządu terytorialnego, komunalnych osób prawnych i innych komunalnych jednostek organizacyjnych (art. 203 ust. 2). Z punktu widzenia legalności i gospodarności przysługuje jej uprawnienie do kontroli działalności innych jednostek organizacyjnych i podmiotów gospodarczych w zakresie, w jakim wykorzystują one majątek lub środki państwowe lub komunalne oraz wywiązują się z zobowiązań finansowych na rzecz państwa (art. 203 ust. 3).

Na strukturę organizacyjną Najwyższej Izby Kontroli składa się 14 departamentów, działających na terenie kraju 16 delegatur NIK, po jednej w każdym z województw, a także centrali NIK w Warszawie, oraz jednostki organizacji i obsługi, którą tworzą: biuro gospodarcze, biuro informatyki, biuro organizacyjne i biuro rachunkowości.

Prezesa NIK na 6-letnią kadencję powołuje Sejm za zgodą Senatu na wniosek Marszałka Sejmu lub grupy co najmniej 35 posłów. Wiceprezesi powoływani i odwoływani są przez Marszałka Sejmu na wniosek Prezesa NIK, po zasięgnięciu opinii właściwej komisji sejmowej. Dyrektora generalnego NIK powołuje Prezes NIK za zgodą Marszałka Sejmu. Zasadę kolegialności NIK realizuje poprzez Kolegium NIK, w którego skład wchodzą: Prezes NIK jako przewodniczący, wiceprezesi, dyrektor generalny oraz 14 członków – 7 przedstawicieli nauk prawnych lub ekonomicznych oraz 7 dyrektorów kontrolnych jednostek organizacyjnych lub radców Prezesa NIK, których powołuje Marszałek Sejmu na wniosek Prezesa NIK po zasięgnięciu opinii właściwej komisji sejmowej.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Previous Article
Next Article
Back to top