Szukaj haseł:

Niezorganizowane źródła prawa administracyjnego

Niezorganizowane źródła prawa administracyjnego

Niezorganizowane źródła prawa administracyjnego – to przejaw normodawstwa realizowanego w ramach porządku pranego otwartego. Stosowanie prze administrację reguł pozaprawnych wynika z określonego sformułowania przepisów prawnych. Pominięcie reguł, do których odsyła prawo, należy ocenić jako naruszenie prawa. Dwie główne grupy norm pozaprawnych, do których prawo odsyła, i które są stosowane przez organy administracji publicznej, to:

– normy społeczne;

– normy wiedzy (m.in. sztuka budowlana, nauki przyrodnicze).

Istnieją także normy polityczne, np. Premier może uchylić rozporządzenie wojewody z powodu niezgodności tego aktu z polityką rządu. Normy pozaprawne mogą tylko wspierać i uzupełniać stanowione prawo administracyjne, mogą też je poprawiać.

a) Zwyczaj – to pozaprawny nawyk postępowania przestrzegany w praktyce w obrębie danej struktury organizacyjnej, w podobnych sytuacjach i w określonym czasie. Nośnikami i przekaźnikami zwyczaju są ludzie pracujący w administracji. Zwyczaj jest zjawiskiem mieszczącym się wewnątrz administracji. Nie jest trwały. Stanowią go reguły postępowania wyraźnie zlokalizowane i złączone z dana jednostką struktury administracyjnej. Nie zawiera on norm postępowania powszechnie obowiązujących.

b) Orzecznictwo sądowe – Naczelny Sąd Administracyjny jest organem najważniejszym w strukturze podmiotów kontrolujących działalność administracji. Skupienie w jednym ręku takiej kontroli zapewnia poszanowanie jednolitych zasad i kryteriów, a w rezultacie uniwersalizuje całość orzecznictwa w państwie. Daje gwarancję, że w granicach obowiązywania jednego prawa będą w podobnych sytuacjach podejmowane podobne rozstrzygnięcia. Orzecznictwo sądowe jest z reguły dostępne tylko stronie, której kontrolowana decyzja dotyczy. Wybrane wyroki są ogłaszane w Orzecznictwie NSA i branżowej prasie. Funkcje orzeczenia sądowego w sferze uznania go za źródło prawa ma specjalne znaczenie. Jeśli np. NSA ustali rozumienie jakiejś normy prawnej w konkretnej sprawie, to rozumienie to obowiązuje we wszystkich rozpatrywanych sprawach, przez wszystkie ośrodki NSA.

c) Doktryna – to podstawowe cele poznawcze osiągane w nauce prawa administracyjnego. Jeśli przyrost wiedzy, analizy i syntezy nad rozwiązaniami prawa administracyjnego można nazwać nauką, to doktryna formułuje podstawy i zakreśla ramy prawa administracyjnego. Doktrynę można uważać za nieformalne źródło prawa.

Potrzebujesz porady prawnej?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla przedsiębiorców.
Doradztwo strategiczne, zarządzanie kryzysowe, ochrona majątku, kontrole podatkowe i celno-skarbowe, zwrot VAT.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl
Back to top